MN_Tìm kiếm thông tin dạng 1

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.304.092
Hiện tại có 19 khách
Thông Báo
Hệ thống biểu mẫu báo cáo và thuyết minh quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước đối với cấp huyện
Ngày cập nhật 10/02/2012
 Thực hiện Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính về  hướng dẫn thực hiện Nghị đinh số 60/2003/NĐ-CP của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhà nước; Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính về  hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm

 Sở Tài chính yều cầu Phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố Huế (gọi chung là huyện) tổng hợp báo cáo và thuyết minh quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước cấp huyện theo hệ thống biểu mẫu quy định tại phụ lục số 08 ban hành kèm theo Thông tư số 59/2003/TT-BTC, riêng biểu số 02/QT của Thông tư này được thay thế bằng biểu số 01/TC quy định tại Thông tư số 108/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính.
Hệ thống biểu mẫu trên đã được Sở Tài chính biên tập và thông báo trên website của Sở Tài chính, đề nghị Phòng Tài chính Kế hoạch các huyện truy cập để sử dụng trong tổng quyết toán thu, chi ngân sách hàng năm của cấp mình.

Tập tin đính kèm 1: phu_luc_so_8.rar
Các tin khác
Xem tin theo ngày