Tìm kiếm tin tức
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp


Thống kê truy cập
Truy câp tổng 2.031.779
Truy câp hiện tại 194
Menu mặt hàng 22/09/2017
Mã hàngTên hàngĐVTGiá
1001Thóc tẻ thường (13/2)đ/kg11.000
1002Gạo tẻ thường (hạt ngắn)đ/kg15.500
1003Gạo tám thơm, ngàn hươngđ/kg15.500
1004Thịt lợn thănđ/kg85.000
1005Thịt lợn mông sấn loại 1đ/kg85.000
1006Thịt bò thăn loại 1đ/kg250.000
1007Gà công nghiệp làm sẵnđ/kg70.000
1009Cá lóc tođ/kg70.000
1010Cá chép/ trắmđ/kg60.000
1011Cá biển loại 4đ/kg60.000
1013Giò lụađ/kg130.000
1014Rau bắp cải/cải xanhđ/kg9.000
1017Dầu ăn thực vật(Neptune)đ/kg44.000
1018Muối hạtđ/kg5.000
1036Phân Dap TQđ/kg15.000
1037Xi măng PCB30đ/tấn1.450.000
1041Xăng 92đ/lit24.900
1046Cước taxiđ/km16.000
Tỷ giá ngoại tệ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm  2016;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

          Căn cứ Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định công bố, công khai thủ tục hành chính và chế độ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc Sở Tư pháp,