Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Về việc công bố dự toán ngân sách năm 2020 Đơn vị xử dụng ngân sách: Sở Tài chính Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 29/09/2020

          Căn cứ Quyết định số 86/2016/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 và Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tài chính Thừa Thiên Huế;

          Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

          Căn cứ Thông tư số 343/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

          Căn cứ Quyết định số 3189/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế về việc giao dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2020;

          Theo đề nghị Chánh văn phòng;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng Sở Tài chính (nguồn ngân sách địa phương, loại dự toán giao đầu năm) theo biểu mẫu đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Văn phòng Sở, các đơn vị có liên quan thi hành quyết định này.

 

 Nơi nhận:                                                     KT. GIÁM ĐỐC

-Như  trên;                                                    PHÓ GIÁM ĐỐC                                                       

-Lưu VT, Hg (3).                                                  (Đã ký)

                                                                     Trần Bá Mẫn

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
 
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 3.084.257
Truy câp hiện tại 181
Chung nhan Tin Nhiem Mang