Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Một số kênh truyền thông hiện có
Ngày cập nhật 03/03/2008

Để đảm bảo công tác truyền thông TABMIS có hiệu quả, các thông điệp được truyền tải bằng ba kênh là : gặp mặt trực tiếp, ấn bản và trực tuyến. Mỗi loại kênh truyền thông có những ưu và nhược điểm riêng, nên sẽ được thực hiện đồng thời để hỗ trợ lẫn nhau.

Tóm tắt một số kênh truyền thông hiện có:

Loại hình

Cơ chế

Gặp mặt trực tiếp

 

 • Sơ kết TABMIS
  Cập nhật cho quản lý cấp cao các thông tin chi tiết về tiến độ của dự án
 • Giới thiệu TABMIS (road-shows)
  Giới thiệu những đặc điểm chính của TABMIS cho quản lý cấp trung và người sử dụng cuối
 • Kết hợp truyền thông TABMIS tại các kỳ sơ kết/tổng kết hàng năm của bộ/ngành (Giữa năm và Cuối năm)
  BTC tổ chức 6 tháng một lần để cung cấp các thông tin cập nhật tới lãnh đạo của các tổ chức liên quan
 • Kết hợp truyền thông trong buổi họp nội bộ - cấp huyện và cấp tỉnh
  Sử dụng các cơ chế truyền thông sẵn có bằng cách đưa các nội dung truyền thông TABMIS vào các buổi họp nội bộ trong các cơ quan/đơn vị khác nhau, ví dụ buổi họp giữa quản lý và nhân viên của Kho bạc Nhà nước ở một tình nào đó, hoặc các buổi cập nhật hàng quý được tổ chức bởi Kho bạc Nhà nước tỉnh về Kho bạc Nhà nước cấp Huyện.

Trực truyến

 • Trang Web thông tin TABMIS
  Trang web thông tin về TABMIS trên mạng nội bộ của Bộ Tài Chính để cập nhật thông tin hai tháng một lần. Trang web cũng sẽ được sử dụng để lưu trữ những văn bản quan trọng.
 • Bản tin điện tử TABMIS
  Bản tin điện tử TABMIS được gửi tới địa chỉ thư điện tử của các bên liên quan hai tháng một lần. Bản tin điện tử này cũng đồng thời được đăng tải trên trang Web thông tin TABMIS.
 • Các bài viết trực tuyến về TABMIS
  Các bài viết về TABMIS được đăng tải trên trang thông tin của BTC nhằm cập nhật các sự kiện hoặc mốc công việc quan trọng của TABMIS tới các bên liên quan.
 • Các bài viết TABMS trên các trang web của các cơ quan bị tác động Cập nhật về TABMIS tới các bên liên quan trong các tổ chức chịu ảnh hưởng.
Ấn bản

 

 • Văn bản hành chính
  Các văn bản hành chính như Báo cáo Hiện trạng Dự án và các văn bản nghị định sẽ được gửi đi theo dạng ấn bản. Bộ Tài Chính sẽ tiếp tục phổ biến các văn bản hành chính qua những kênh chính quy có sẵn ở các cơ quan/đơn vị.
 • Bản tin TABMIS
  Bản tin TABMIS là ấn bản của bản tin điện tử TABMIS, được gửi tới các cấp Trung ương , Tỉnh, và Huyện với sự hỗ trợ của Mạng lưới Truyền thông TABMIS hoặc Quản lý Cấp trung.
 • Tờ rơi
  Tờ rơi sẽ được in và phân phối cùng với các Buổi giới thiệu (roadshows) TABMIS nhằm nêu bật những quy trình mới và lợi ích do TABMIS đem lại.
 • Các bài viết về TABMIS
  Các bài viết về TABMIS nhằm cập nhật tới công chúng những sự kiện và mốc công việc quan trọng của TABMIS và được đăng trên các báo và các tạp chí định kỳ khác của BTC
 • Áp phích cho triển khai thật hệ thống
  Áp phích sẽ được đặt ở bảng tin của các điểm triển khai nhằm nhấn mạnh thời gian cho chạy thật hệ thống, các hoạt động chính và để cổ động việc thực hiện triển khai thật 

Một mạng lưới truyền thông đã được thiết lập nhằm mục đích tăng cường tính hiệu quả của các hoạt động truyền thông trực tiếp. Vui lòng xem mục Mạng lưới Truyền thông TABMIS để biết thêm thông tin.

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 2.856.398
Truy câp hiện tại 202