Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Dừng áp dụng song song hai chương trình KTKB và TABMIS
Ngày cập nhật 08/04/2010
Ảnh minh họa

Thực hiện phương án dừng áp dụng chương trình KTKB đối với các đơn vị kho bạc nhà nước (KBNN) triển khai hệ thống thông tin quản lý ngân sách và nghiệp vụ kho bạc (TABMIS), KBNN hướng dẫn bổ sung một số nội dung về công tác kế toán như sau:

Đối với các đơn vị đã triển khai TABMIS trong năm 2009: Dừng áp dụng song song hai chương trình KTKB và TABMIS và áp dụng 1 chương trình TABMIS từ ngày 01/04/2010. Các đơn vị phải thực hiện khóa sổ tháng 3/2010 theo đúng quy trình nghiệp vụ trên hệ thống, đảm bảo đối chiếu khớp đúng số liệu giữa KTKB và TABMIS đến thời điểm 31/3/2010. Sau đó sẽ chỉ sử dụng chương trình KTKB để thực hiện điều chỉnh và quyết toán số liệu thu, chi NSNN năm 2008, 2009 và thực hiện hạch toán, theo dõi chi tiết các khoản chi cho an ninh, quốc phòng và tín phiếu, trái phiếu.

 

Đối với các đơn vị sẽ triển khai TABMIS từ năm 2010: Dừng áp dụng song song hai chương trình KTKB và TABMIS và áp dụng 1 chương trình TABMIS từ ngày đầu tiên của tháng tiếp theo tháng triển khai TABMIS. Các đơn vị phải thực hiện khóa sổ tháng triển khai TABMIS theo đúng quy trình nghiệp vụ trên hệ thống, đảm bảo đối chiếu khớp đúng số liệu giữa KTKB và TABMIS đến thời điểm cuối tháng triển khai. Sau đó sẽ chỉ sử dụng chương trình KTKB để thực hiện điều chỉnh và quyết toán số liệu thu, chi NSNN năm 2009 (đối với đơn vị triển khai năm 2010), năm 2010 (đối với đơn vị triển khai năm 2011) và thực hiện hạch toán, theo dõi các khoản chi cho an ninh, quốc phòng và tín phiếu, trái phiếu.

Với phương án dừng áp dụng KTKB nêu trên, các nghiệp vụ thu, chi NSNN các năm trước nếu có phát sinh sẽ được thực hiện hạch toán trên các chương trình cụ thể như sau:

Đối với các đơn vị đã triển khai TABMIS trong năm 2009: Số liệu quyết toán thu, chi NSNN năm 2009: Thực hiện hạch toán chi tiết theo MLNS và các phân đoạn mã bắt buộc khác trên cả hai chương trình KTKB2008 và TABMIS (bộ sổ năm 2009).

Số liệu quyết toán thu, chi NSNN từ năm 2010: Chỉ thực hiện trên TABMIS theo đúng quy định.

Riêng Sở Giao dịch KBNN cần thực hiện hiện hạch toán và ghi chép trên các chương trình đối với số liệu quyết toán thu, chi NSNN năm 2008. Quy trình cân đối thu chi ngân sách trung ương được thực hiện theo hướng dẫn chi tiết theo Thông tư 212/TT-BTC ngày 6/11/2009 của Bộ Tài chính.

Đối với các đơn vị sẽ triển khai TABMIS năm 2010: Trên KTKB2008: Thực hiện hạch toán số liệu chi tiết theo MLNS và các phân đoạn mã bắt buộc khác để đảm bảo số liệu quyết toán Ngân sách năm 2009 trên chương trình KTKB2008; Trên TABMIS: Trường hợp phát sinh các bút toán liên quan đến Ngân sách năm 2009, trên bộ sổ năm 2009 kế toán chỉ hạch toán số tổng theo tài khoản kế toán và các phân đoạn mã khác (không chi tiết MLNS, trừ mã cấp ngân sách) trên TABMIS.

Số liệu quyết toán thu, chi NSNN từ năm 2010: Chỉ thực hiện trên TABMIS theo đúng quy định.

Đối với các đơn vị sẽ triển khai TABMIS năm 2011:

Số liệu quyết toán thu, chi NSNN năm 2010: Trên KTKB2008: Thực hiện hạch toán số liệu chi tiết theo MLNS và các phân đoạn mã bắt buộc khác để đảm bảo số liệu quyết toán Ngân sách năm 2010 trên chương trình KTKB2008; Trên TABMIS: Trường hợp phát sinh các bút toán liên quan đến Ngân sách năm 2010, trên bộ sổ năm 2010 kế toán chỉ hạch toán số tổng  theo tài khoản kế toán và các phân đoạn mã khác (không chi tiết MLNS, trừ mã cấp ngân sách) trên TABMIS.

Số liệu quyết toán thu, chi NSNN từ năm 2011: Chỉ thực hiện trên TABMIS theo đúng quy định.

Hệ thống sổ kế toán và báo cáo thiết lập trên TABMIS: Về nguyên tắc các sổ kế toán và báo cáo hiện nay đã được thiết lập trên hệ thống TABMIS, trong quá trình triển khai sẽ được tiếp tục cập nhật, sửa đổi, bổ sung khi có yêu cầu. Ngoài ra, các sổ kế toán và báo cáo khác theo quy định của chế độ kế toán chưa thiết lập trên hệ thống, Ban triển khai TABMIS và nhà thầu sẽ sớm hoàn thiện và bổ sung trong năm 2010.

Trường hợp các sổ kế toán và báo cáo theo quy định của chế độ kế toán chưa được thiết lập đầy đủ, trên cơ sở các báo cáo chuẩn của hệ thống, sổ kế toán và báo cáo tùy chỉnh hiện có, các đơn vị thực hiện tổng hợp cung cấp các chỉ tiêu cần thiết để cung cấp cho các cơ quan, đơn vị liên quan.

Trong giai đoạn trước mắt, các đơn vị sử dụng các loại sổ kế toán và báo cáo đã được thiết lập trên chương trình TABMIS để phục vụ cho hoạt động tác nghiệp hàng ngày và hàng tháng.

Hàng ngày, các đơn vị KBNN triển khai TABMIS thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra đối chiếu các giao dịch, đảm bảo hoàn thành kết sổ đầy đủ các bút toán...

        (eFinance Online)

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 2.856.311
Truy câp hiện tại 194