Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Quy định quản lý nguồn kinh phí thực hiện Đề án xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
Ngày cập nhật 13/05/2013

Mới đây, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư số 55/2013/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí thực hiện Đề án xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.

Theo đó, Thông tư này quy định quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí thực hiện Đề án xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 (sau đây viết tắt là Đề án) ban hành kèm theo Quyết định số 1780/QĐ-TTg ngày 12/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Đối tượng áp dụng Thông tư này là cơ quan, đơn vị có liên quan đến việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án.

Nguồn kinh phí thực hiện Đề án là kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của các cơ quan, đơn vị được phân công tổ chức thực hiện Đề án theo quy định hiện hành về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước, trong đó: Kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ để thực hiện các hoạt động của Đề án ở trung ương do các Bộ, cơ quan trung ương trực tiếp thực hiện; Kinh phí ngân sách địa phương hỗ trợ để thực hiện các hoạt động của Đề án ở địa phương do các Sở, ban, ngành và Liên đoàn Lao động địa phương trực tiếp thực hiện. Và kinh phí huy động từ các nguồn lực xã hội, sự tham gia, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Thông tư cũng hướng dẫn cụ thể về nội dung và mức chi từ nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ; Nội dung và mức chi từ nguồn kinh phí huy động từ các nguồn lực xã hội, sự tham gia, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác; Lập, phân bổ dự toán, quản lý và quyết toán. Cụ thể:

Chi hỗ trợ truyền thanh tại khu công nghiệp và địa bàn có đông công nhân, bao gồm: Hỗ trợ ấn phẩm, sản phẩm truyền thông để làm tài liệu biên tập phát thanh; Truyền thanh (biên tập, phát thanh): Biên tập 75.000 đồng/trang 350 từ; Bồi dưỡng phát thanh viên: 15.000 đồng/lần nhưng không quá 02 lần/ngày.

Chi hỗ trợ phát triển phong trào văn hóa, thể thao trong công nhân góp phần nâng cao mức hưởng thụ về văn hoá tinh thần của công nhân ở các khu công nghiệp, bao gồm: Chi tổ chức cuộc thi, hội diễn văn nghệ quần chúng; thi đấu các môn thể thao trong công nhân (cấp tỉnh, cấp khu vực một năm một lần, thời gian không quá 03 ngày; cấp quốc gia ba năm một lần, thời gian không quá 05 ngày), gồm: Chi hỗ trợ chi phí đi lại, thuê chỗ nghỉ, tiền ăn cho những người tham gia biểu diễn, thi đấu, thành viên Ban tổ chức ở xa nơi tổ chức: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC.

Bồi dưỡng thành viên Ban giám khảo cuộc thi: Mức chi tối đa 300.000 đồng/người/ngày; Bồi dưỡng thành viên Ban tổ chức, Ban thư ký cuộc thi: Mức chi tối đa 200.000 đồng/người/ngày.

Chi giải thưởng: Giải tập thể từ 500.000 đồng đến 4.000.000 đồng/giải thưởng; Giải cá nhân từ 200.000 đồng đến 2.000.000 đồng/giải thưởng.

Căn cứ dự toán được giao và quy mô tổ chức cuộc thi, hội diễn (cấp tỉnh, cấp khu vực, cấp quốc gia), thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức cuộc thi, hội diễn quyết định mức giải thưởng cụ thể trong khung mức chi nêu trên. Các khoản chi phí khác phục vụ cuộc thi,hội diễn (nếu có): Mức chi căn cứ hợp đồng, hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp và dự toán được cấp có thẩm quyền duyệt. Trường hợp một số nội dung chi phát sinh chưa quy định mức chi, thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức cuộc thi, hội diễn quyết định mức chi trong phạm vi dự toán được giao.

Chi hỗ trợ tổ chức trao giải thưởng toàn quốc về “Văn hóa doanh nghiệp” cho doanh nhân tiêu biểu, xuất sắc về xây dựng đời sống văn hoá và doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá tiêu biểu, xuất sắc do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchvà các cơ quan, tổ chức có liên quan khác trao ba năm một lần nhằm tôn vinh, cổ vũ các cá nhân, tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc thực hiện xây dựng đời sống văn hoá công nhân, bao gồm: Bồi dưỡng thành viên Ban tổ chức: Mức tối đa 200.000 đồng/người/ngày.

Chi hỗ trợ giải thưởng: Giải tập thể từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng/giải thưởng. Giải cá nhân từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng/giải thưởng.

Trường hợp vận động nguồn hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân và các nguồn kinh phí hợp pháp khác, Trưởng Ban tổ chức được quyết định mức chi giải thưởng cao hơn mức chi quy định tại Điểm này.

Chi hỗ trợ công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án; tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Đề án, tập huấn nghiệp vụ, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày  01  tháng 7 năm 2013. Các quy định tại Thông tư này được thực hiện từ năm ngân sách 2013.

NLP

Theo http://www.mof.gov.vn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Video clip khác
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 2.610.349
Truy câp hiện tại 676