Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Triển khai Chỉ thị số 15/CT-UBND Ngày 06/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày cập nhật 13/07/2023

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 28/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý; Công văn số 5767/BTC-QLCS ngày 06/6/2023 của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý theo Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 28/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5783/BTC-QLCS ngày 07/6/2023 của Bộ Tài chính về việc thực hiện kiểm tra chuyên đề công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; Ngày 06 tháng 7 năm 2023 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công  tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế; Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế, Giám đốc các doanh nghiệp có liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Thành lập các “Tổ kiểm tra chuyên đề đối với việc quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý”. Với thời kỳ kỳ kiểm tra: Từ ngày 01/01/2018 (ngày Luật Quản lý, sử dụng tài sản công có hiệu lực thi hành) đến hết ngày 31/5/2023; việc kiểm tra chuyên đề phải được thực hiện hoàn thành trước ngày 31/12/2023.

2. Thực hiện cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu trong cơ sở dữ liệu tài sản công tỉnh Thừa Thiên Huế, đảm bảo thông tin về tài sản đầy đủ, kịp thời, chính xác.

3. Tiếp tục triển khai công tác quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng đúng quy định của Luật quản lý sử dụng tài sản công và pháp luật chuyên ngành theo Chỉ thị số 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5767/BTC-QLCS và Công văn số 5783/BTC-QLCS của Bộ Tài chính.

4. Thanh tra tỉnh, Thanh tra thuộc các sở, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế đưa vào kế hoạch thanh tra hàng năm và tổ chức thanh tra đối với các trường hợp có nguy cơ xảy ra sai phạm; Tổ chức thanh tra đột xuất đối với các trường hợp có đơn thư tố cáo, phản ánh, kiến nghị có cơ sở hoặc được dư luận xã hội quan tâm.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
 
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 3.320.867
Truy câp hiện tại 255
Chung nhan Tin Nhiem Mang