Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2022 tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 20/10/2022

         GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH

          Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 và các văn bản pháp quy hướng dẫn thi hành Luật NSNN;

          Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 27/2022/QĐ-UBND ngày 02/6/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của UBND tỉnh về việc quy định tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước địa phương năm 2022;

          Căn cứ Công văn số 9712/UBND-TC ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh về đẩy mạnh công khai ngân sách nhà nước;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý ngân sách,

 

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Công bố công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước tỉnh 9 tháng đầu năm 2022 các biểu và thuyết minh kèm theo Quyết định này.

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

          Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Quản lý ngân sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                                             GIÁM ĐỐC

- Như điều 3;                                                                        

- UBND tỉnh; (để báo cáo)                                                                        (Đã ký)

- Cổng thông tin điện tử TT Huế;

- Ban biên tập Website Sở Tài chính (để đăng tin)                               La Phúc Thành

- Lưu: VT, QLNS (N-4).

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
 
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 3.311.767
Truy câp hiện tại 167
Chung nhan Tin Nhiem Mang