Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Phụ lục báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP (Nghị định số 16/2015/NĐ-CP) của Chính phủ năm 2019
Ngày cập nhật 27/12/2019

Căn cứ Thông tư số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/05/2014 của Liên Bộ: Tài chính-Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP về việc quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

 

Để có số liệu báo cáo tình hình thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo yêu cầu của Bộ Tài chính và UBND tỉnh đảm bảo đúng thời gian quy định, Sở Tài chính đề nghị:

- Đối với các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ báo cáo theo biểu số 1 và 2.

- Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP, Nghị định số 141/2016/NĐ-CP, Nghị định số 54/2016/NĐ-CP của Chính phủ báo cáo theo biểu số 3, 4.

Riêng đối với các đơn vị sự nghiệp thực hiện Nghị định số 141/2016/NĐ-CP báo cáo thêm biểu số 5 và 6; các đơn vị sự nghiệp thực hiện Nghị định số 54/2016/NĐ-CP của Chính phủ báo cáo thêm biểu số 7 và 8.

- Thực hiện Chương trình hành động 99/CTr-UBND ngày 28/5/2018 của UBND tỉnh về thực hiện kế hoạch số 69-KH/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế dự kiến tăng mức độ tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2020-2021 và giai đoạn 2022-2025 báo cáo theo biểu số 9.

Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế, các đơn vị dự toán cấp 1 trực thuộc tỉnh báo cáo số liệu tình hình thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP (Nghị định số 16/2015/NĐ-CP) của Chính phủ năm 2019 theo các biểu tổng hợp nêu trên.

(Chi tiết đề cương đính kèm)

Thời hạn nộp báo cáo bằng văn bản giấy:

+ Đối với các địa phương: chậm nhất trước ngày 15/02/2020

+ Đối với các đơn vị: chậm nhất ngày 05/02/2020

Nếu quá thời hạn nêu trên, Sở Tài chính chưa nhận được báo cáo hoặc báo cáo chưa đầy đủ biểu mẫu của UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các đơn vị dự toán, Sở Tài chính sẽ báo cáo UBND tỉnh về tiến độ báo cáo của các địa phương và đơn vị để làm cơ sở chấm điểm trong công tác cải cách hành chính năm của các cơ quan, đơn vị.

File mềm gửi vào địa chỉ email: thduc.stc@thuathienhue.gov.vn.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 2.856.239
Truy câp hiện tại 193