Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
V/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công- Năm 2019.
Ngày cập nhật 04/02/2020

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 19/12/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Căn cứ Công văn số 699/BTC-QLCS ngày 17/01/2020 của Bộ Tài chính về việc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019.

 

Sở Tài chính đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

1. Về việc cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu Quốc gia:

Đề nghị Lãnh đạo các đơn vị tiếp tục chỉ đạo thực hiện cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công hiện hành, đảm bảo thông tin về tài sản đầy đủ, kịp thời, chính xác. Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của số liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công.

2. Về công tác quản lý sử dụng tài sản công:

2.1. Công tác sắp xếp lại, xử lý tài sản công:

- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 1248/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và Công văn số 1269/STC-GCS&DN ngày 29/5/2019 của Sở Tài chính về việc triển khai Quyết định số 1248 /QĐ-UBND ngày 24/5/2019 của UBND tỉnh.

- Thực hiện rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung phương án sắp xếp lại, xử lý đối với các trường hợp sắp xếp chưa phù hợp hoặc chưa được sắp xếp lại xử lý tại Quyết định số 1248/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 của UBND tỉnh (nếu có).

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 28/11/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

2.2. Về việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết:

- Việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập được sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết phải thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 55, khoản 1 Điều 56, khoản 1 Điều 57, khoản 1 Điều 58 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và khoản 1, khoản 2 Điều 43 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP. Tài sản được xác định đáp ứng yêu cầu đúng mục đích được giao, đầu tư xây dựng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 144/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Sở Tài chính đề nghị các đơn vị khẩn trương chấm dứt ngay việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết trái quy định pháp luật.

2.3. Về việc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công:

a) Nội dung thực hiện báo cáo: Đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công báo cáo tình hình quản lý sử dụng tài sản công của năm 2019 đối với các tài sản quy định tại Điều 130, Điều 131 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP.

Biểu mẫu báo cáo được kết xuất từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công hoặc hệ thống biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

b) Thời hạn thực hiện báo cáo:

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 130 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP:

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp được giao quản lý, sử dụng tài sản lập báo cáo gửi cơ quan cấp trên (nếu có) trước ngày 31/ 01/2020;

- Cơ quan cấp trên (Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế) lập báo cáo gửi về Sở Tài chính trước ngày 28/02/2020 để tổng hợp tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính theo đúng quy định (Văn bản báo cáo và các phụ lục đính kèm gửi file điện tử về địa chỉ; nphung.stc@thuathienhue.gov.vn; Số điện thoại liên hệ để được giải đáp: 02343.848428 hoặc 0947508118).

Sở Tài chính đề nghị các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế phối hợp thực hiện ./.

( Đề cương, biểu mẫu báo cáo đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 2.856.273
Truy câp hiện tại 192