Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Thông báo phân công nhiệm vụ trong tập thể Lãnh đạo Sở Tài chính
Ngày cập nhật 23/06/2020

Căn cứ Quyết định số: 86/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính Thừa Thiên Huế và Quyết định số: 01/2019/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc sát nhập và hợp nhất các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 626/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc bổ nhiệm ông Phan Quý Phương, giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính;

Sở Tài chính thông báo phân công nhiệm vụ và cơ chế làm việc trong Lãnh đạo Sở như sau:

 

I. VỀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Đồng chí Phan Quý Phương - Giám đốc Sở

Điều hành chung mọi hoạt động của Sở Tài chính; chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở Tài chính; trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các lĩnh vực, đơn vị, địa bàn:

- Quyết định và giải quyết các vấn đề có tính chất quan trọng, các cơ chế chính sách liên quan đến các lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách, giá cả, công sản, đầu tư xây dựng cơ bản, Hành chính sự nghiệp, thanh tra, công tác quản trị, văn phòng và các nhiệm vụ công tác lớn của Ngành;

- Công tác tổ chức và cán bộ; thi đua khen thưởng, kỷ luật.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng;

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Quản lý Ngân sách, Phòng Quản lý Tài chính Đầu tư;

- Địa bàn phụ trách: Thành phố Huế, Thị xã Hương Thủy, Huyện Phú Vang.

- Đảm nhận vai trò các Ban Chỉ đạo (hoặc Hội đồng) theo sự phân công của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2. Đồng chí Nguyễn Văn Khiết - Phó Giám đốc

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về toàn toàn bộ lĩnh vực được phân công phụ trách.

Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các lĩnh vực, đơn vị, địa bàn:

- Giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Sở. Điều hành công tác thường xuyên của cơ quan, điều hành công việc cơ quan trong thời gian Giám đốc Sở đi vắng hoặc ủy quyền;

- Công tác quản lý tài chính hành chính sự nghiệp; Công tác thanh tra;

- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật;

- Công tác cải cách hành chính và dịch vụ tài chính công;

- Phụ trách công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ cơ quan.

- Nghiên cứu đề xuất các cơ chế chính sách các lĩnh vực được phân công;

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Tài chính Hành chính Sự nghiệp, Thanh tra sở;

- Địa bàn phụ trách: Huyện Phú lộc, Huyện Nam Đông, Huyện A lưới.

- Tham gia các Ban Chỉ đạo (hoặc Hội đồng) theo sự phân công của  Giám đốc Sở, Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh và các ngành, đơn vị.

3. Đồng chí Trần Bá Mẫn - Phó Giám đốc

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về toàn toàn bộ lĩnh vực được phân công phụ trách.

Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các lĩnh vực, đơn vị, địa bàn:

- Giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Sở. Quản lý và điều hành các hoạt động của cơ quan theo ủy quyền của Giám đốc Sở;

- Chỉ đạo, điều hành lĩnh vực Quản lý Giá, Quản lý công sản, Tài chính Doanh nghiệp, Tin học, công tác hành chính quản trị, văn phòng;

- Công tác tài chính của cơ quan theo ủy quyền của Giám đốc Sở;

- Nghiên cứu đề xuất các cơ chế chính sách các lĩnh vực được phân công;

- Người phát ngôn của cơ quan; Phụ trách các hoạt động phong trào văn, thể, mỹ trong cơ quan;

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Quản lý Giá – Công sản & Doanh nghiệp, Văn phòng Sở;

- Địa bàn phụ trách: Thị xã Hương Trà, Huyện Phong Điền, Huyện Quảng Điền;

- Tham gia các Ban Chỉ đạo (hoặc Hội đồng) theo sự phân công của Giám đốc Sở, Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh và các ngành, đơn vị.

II. CƠ CHẾ LÀM VIỆC TRONG TẬP THỂ LÃNH ĐẠO

Tập thể Lãnh đạo Sở Tài chính làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và chế độ thủ trưởng, phát huy năng lực và trách nhiệm cá nhân của từng đồng chí lãnh đạo theo chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Theo lĩnh vực, đơn vị và địa bàn phụ trách được phân công, các đồng chí Lãnh đạo Sở có trách nhiệm phối hợp, bàn bạc giải quyết, xử  lý công việc đúng chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong một số trường hợp cần thiết,  Giám đốc có thể trực tiếp hoặc cùng giải quyết một số công việc đã được phân công cho các đồng chí Phó Giám đốc.

Ngoài những nhiệm vụ được phân công trên, các Phó Giám đốc thực hiện và chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ đột xuất do Bộ Tài chính, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh và các tổ chức liên quan yêu cầu trực tiếp.

Trong quá trình chỉ đạo, điều hành theo từng lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công, các phó Giám đốc phải có thông tin cập nhật, báo cáo Giám đốc Sở để nắm được tình hình, chỉ đạo, điều hành công việc chung.

Trên đây là nội dung phân công nhiệm vụ trong tập thể lãnh đạo của Sở Tài chính Thừa Thiên Huế./

 

Nơi nhận:                                                                             GIÁM ĐỐC

- Bộ Tài chích;                                                                       (đã ký)

- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;                                                                                  

- Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh;

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Phòng TCKH các huyện, thị, thành phố;

- BGĐ Sở Tài chính;

- Đảng ủy Sở Tài chính;                                                    Phan Quý Phương

- Các phòng thuộc Sở;

- Đăng tải trên trang Website cơ quan;

- Lưu: VT, VP.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Video clip khác
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 2.619.108
Truy câp hiện tại 129