Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII
Ngày cập nhật 15/07/2020

Sở Tài chính nhận được Công văn số 819/SNV-TCCC ngày 10/7/2020 của Sở Nội vụ về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.

 

Để có số liệu báo cáo Sở Nội vụ các nội dung liên quan đến giá trị tài sản, thu nhập bình quân của viên chức, người lao động và kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho các đơn vị sự nghiệp công lập, đề nghị các đơn vị dự toán cấp 1 thuộc tỉnh và Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố Huế khẩn trương báo cáo các nội dung nêu trên theo phụ lục đính kèm, văn bản giấy gửi Sở Tài chính trước ngày 22/7/2020 để Sở Tài chính kịp thời thời tổng hợp báo cáo Sở Nội vụ đúng thời gian quy định, file điện tử gửi vào địa chỉ email: thduc.stc@thuathienhue.gov.vn.

Nếu quá thời hạn nêu trên, Sở Tài chính chưa nhận được báo cáo của các đơn vị dự toán và Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố Huế  thì xem như các đơn vị và địa phương không báo cáo và chịu trách nhiệm về việc không cung cấp số liệu theo yêu cầu của Ban Tổ chức Tỉnh ủy tại Công văn số 1348-CV/BTCTU ngày 3/7/2020.

(phụ lục được đăng tải tại website Sở Tài chính: http://stc.thuathienhue.gov.vn – Mục thông báo)

Sở Tài chính đề nghị các đơn vị dự toán thuộc tỉnh và Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố Huế quan tâm phối hợp thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                          GIÁM ĐỐC

- Như trên;

- Sở Nội vụ (để phối hợp);

- UBND các huyện, thị xã, thành phố (để chỉ đạo);

- Lưu VT, TC-HCSN (HĐ).

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Video clip khác
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 2.675.203
Truy câp hiện tại 309