Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Thông báo Phân công nhiệm vụ tập thể Lãnh đạo Sở Tài chính
Ngày cập nhật 20/07/2021

Căn cứ Quyết định số 86/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính Thừa Thiên Huế; Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc sát nhập và hợp nhất các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính;

Sau khi thống nhất trong Ban Lãnh đạo Sở Tài chính tại cuộc họp ngày 12/07/2021, Sở Tài chính thông báo phân công nhiệm vụ và cơ chế làm việc trong Lãnh đạo Sở như sau:

I. VỀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Đồng chí La Phúc Thành - Giám đốc Sở

Điều hành chung mọi hoạt động của Sở Tài chính; chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài chính và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở Tài chính.

Quyết định và giải quyết các vấn đề có tính chất quan trọng, các cơ chế chính sách liên quan đến các lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách, giá cả, công sản, đầu tư xây dựng cơ bản, hành chính sự nghiệp, thanh tra, công tác quản trị, văn phòng và các nhiệm vụ công tác lớn của Ngành;

Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các lĩnh vực, đơn vị, địa bàn:

- Công tác tổ chức và cán bộ; thi đua khen thưởng, kỷ luật;

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng;

- Phối hợp các cơ quan liên quan quyết định phân bổ nguồn vốn đầu tư công;

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Quản lý Ngân sách;

- Địa bàn phụ trách: Thành phố Huế;

- Trong một số trường hợp cần thiết, Giám đốc Sở có thể trực tiếp hoặc cùng giải quyết một số công việc đã được phân công cho các Phó giám đốc Sở;

- Đảm nhận vai trò các Ban Chỉ đạo (hoặc Hội đồng) theo sự phân công của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2. Đồng chí Trần Bá Mẫn - Phó Giám đốc

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về toàn toàn bộ lĩnh vực được phân công phụ trách.

Giúp Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các lĩnh vực, đơn vị, địa bàn:

- Giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Sở. Quản lý và điều hành các hoạt động của cơ quan theo ủy quyền của Giám đốc Sở;

- Chỉ đạo, điều hành lĩnh vực Quản lý Giá, Quản lý công sản, Tin học, công tác hành chính quản trị, văn phòng;

- Công tác tài chính của cơ quan theo ủy quyền của Giám đốc Sở;

- Nghiên cứu đề xuất các cơ chế chính sách các lĩnh vực được phân công;

- Người phát ngôn của cơ quan;

- Trực tiếp phụ trách: Văn phòng Sở, Phòng Quản lý Giá – Công sản & Doanh nghiệp (trừ mảng Tài chính Doanh nghiệp).

- Địa bàn phụ trách: Huyện Phong Điền, Huyện Quảng Điền;

- Tham gia các Ban Chỉ đạo (hoặc Hội đồng) theo sự phân công của Giám đốc Sở, Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh và các ngành, đơn vị.

3. Đồng chí Nguyễn Văn Khiết - Phó Giám đốc

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về toàn toàn bộ lĩnh vực được phân công phụ trách.

Giúp Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các lĩnh vực, đơn vị, địa bàn:

- Chỉ đạo, điều hành công tác quản lý tài chính ngân sách thuộc lĩnh vực Văn hoá xã hội; bao gồm các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Văn hoá xã hội;

- Công tác cải cách hành chính, ISO, TTHC, dịch vụ tài chính công và tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Sở;

- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo xử lý các văn bản hành chính thuộc phạm vi trách nhiệm của Sở;

- Nghiên cứu đề xuất các cơ chế chính sách các lĩnh vực được phân công;

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp;

- Địa bàn phụ trách: Thị xã Hương Thuỷ, huyện Phú Vang;

- Tham gia các Ban Chỉ đạo (hoặc Hội đồng) theo sự phân công của  Giám đốc Sở, Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh và các ngành, đơn vị.

4. Đồng chí Nguyễn Hữu Tín - Phó Giám đốc

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về toàn toàn bộ lĩnh vực được phân công phụ trách.

Giúp Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các lĩnh vực, đơn vị, địa bàn:

- Chỉ đạo, điều hành công tác thuộc lĩnh vực tài chính đầu tư;

- Chỉ đạo, điều hành công tác Tài chính Doanh nghiệp;

- Phụ trách các hoạt động phong trào văn, thể, mỹ trong cơ quan;

- Nghiên cứu đề xuất các cơ chế chính sách các lĩnh vực được phân công;

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Tài chính Đầu tư; mảng Tài chính doanh nghiệp thuộc Phòng Quản lý Giá – Công sản & Doanh nghiệp;

- Địa bàn phụ trách: Thị xã Hương Trà, Huyện A Lưới;

- Tham gia các Ban Chỉ đạo (hoặc Hội đồng) theo sự phân công của Giám đốc Sở, Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh và các ngành, đơn vị.

5. Đồng chí Nguyễn Quốc Cường – Phó Giám đốc

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về toàn toàn bộ lĩnh vực được phân công phụ trách.

Giúp Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các lĩnh vực, đơn vị, địa bàn:

- Công tác Thanh tra tài chính;

- Chỉ đạo, điều hành công tác quản lý tài chính ngân sách khối các cơ quan thuộc lĩnh vực kinh tế ngành; bao gồm các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực kinh tế ngành;

- Phụ trách công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ cơ quan;

- Nghiên cứu đề xuất các cơ chế chính sách các lĩnh vực được phân công;

- Trực tiếp phụ trách: Thanh tra Tài chính Sở Tài chính; khối kinh tế ngành thuộc phòng Quản lý ngân sách;

- Địa bàn phụ trách: Huyện Phú Lộc, Huyện Nam Đông;

- Tham gia các Ban Chỉ đạo (hoặc Hội đồng) theo sự phân công của Giám đốc Sở, Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh và các ngành, đơn vị.

 

II. CƠ CHẾ LÀM VIỆC TRONG TẬP THỂ LÃNH ĐẠO

Tập thể Lãnh đạo Sở Tài chính làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và chế độ thủ trưởng, phát huy năng lực và trách nhiệm cá nhân của từng đồng chí lãnh đạo theo chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Theo lĩnh vực, đơn vị và địa bàn phụ trách được phân công, các đồng chí Lãnh đạo Sở có trách nhiệm phối hợp, bàn bạc giải quyết, xử  lý công việc đúng chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ngoài những nhiệm vụ được phân công trên, các Phó Giám đốc thực hiện và chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ đột xuất do Bộ Tài chính, Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh và các tổ chức liên quan yêu cầu trực tiếp. Trong quá trình chỉ đạo, điều hành theo từng lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công, các phó Giám đốc phải có thông tin cập nhật, báo cáo Giám đốc Sở để nắm được tình hình, chỉ đạo, điều hành công việc chung.

Thông báo này áp dụng kể từ ngày ký và thay thế Thông báo 3060/TB-STC ngày 16/10/2020 của Sở Tài chính./.

 

Nơi nhận:                                                                                      GIÁM ĐỐC

- Bộ Tài chính;                                                

- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;                                                              (Đã ký)       

- Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh;

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Phòng TCKH các huyện, thị xã, thành phố;

- Đảng ủy, Ban GĐ Sở Tài chính;                                                    La Phúc Thành

- Các phòng thuộc Sở;

- Trang TTĐT Sở TC;

- Lưu: VT, VP.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 2.876.592
Truy câp hiện tại 818
Chung nhan Tin Nhiem Mang