Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Hướng dẫn Nghị định số 65/2021/NĐ-CP ngày 30/6/2021 của Chính phủ
Ngày cập nhật 28/07/2021

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6320/UBND-KH ngày 19/7/2021 về việc triển khai Nghị định số 65/2021/NĐ-CP ngày 30/6/2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế, Sở Tài chính hướng dẫn một số nội dung như sau:

1. Về các nội dung chi: Thực hiện 11 nội dung chi cho công tác điều ước quốc tế và 7 nội dung chi cho công tác thỏa thuận quốc tế được quy định cụ thể tại điều 5, điều 6 Nghị định số 65/2021/NĐ-CP nói trên.

2. Về nguồn kinh phí:

- Kinh phí cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế được đảm bảo từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

- Kinh phí từ nguồn ngân sách được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của các cơ quan thực hiện công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế theo phân cấp ngân sách hiện hành theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

- Ngân sách tỉnh đảm bảo cho công tác thỏa thuận quốc tế của cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; Ngân sách huyện đảm bảo cho công tác thỏa thuận quốc tế của cơ quan nhà nước cấp huyện, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; Ngân sách xã đảm bảo cho công tác thỏa thuận quốc tế của cơ quan nhà nước cấp xã, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã ở khu vực biên giới nhằm thực hiện hợp tác quốc tế thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan đó.

Sở Tài chính hướng dẫn để các đơn vị, địa phương biết thực hiện./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 2.876.648
Truy câp hiện tại 822
Chung nhan Tin Nhiem Mang