Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Về xây dựng dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2022
Ngày cập nhật 19/10/2021

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 237/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Thông tư số 61/2021/TT-BTC ngày 26/7/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024; ý kiến của UBND tỉnh tại công văn số 6662/UBND-XDCB ngày 28/7/2020 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 29/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Tài chính đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế (gọi chung là huyện) tổ chức xây dựng dự toán ngân sách (NSNN) năm 2022 của cấp mình theo các văn bản nói trên và quy định của Luật NSNN.

Năm 2022 là năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật NSNN nên việc xây dựng dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2022 phải bám sát mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2022 và giai đoạn 2021 – 2025; trên cơ sở phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2022-2025, các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương (NSĐP) năm 2022 theo Nghị quyết của HĐND tỉnh và các văn bản hướng dẫn.

Quá trình xây dựng dự toán năm 2022, Sở Tài chính đề nghị tập trung thực hiện một số nội dung sau:

I. Đánh giá tình hình thực hiện thu NSNN năm 2021 và xây dựng dự toán thu NSNN năm 2022:

1. Đánh giá kết quả thu ngân sách nhà nước năm 2021:  

Thực hiện theo đúng quy định của Luật NSNN, quy định của pháp luật về thuế, phí và lệ phí và các văn bản chỉ đạo, điều hành NSNN của cấp có thẩm quyền; không đánh giá vào thu NSNN các khoản thu phí đã chuyển sang giá dịch vụ theo quy định của Luật Phí và lệ phí, các khoản được khấu trừ đối với cơ quan nhà nước hoặc khoản trích lại phí thu được từ các hoạt động dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao thực hiện.

Căn cứ kết quả thực hiện thu NSNN 9 tháng đầu năm, đánh giá, phân tích các yếu tố tác động tăng, giảm thu NSNN năm 2021; dự báo kết quả thực hiện thu NSNN năm 2021, trong đó:

- Tình hình triển khai, kết quả thực hiện các biện pháp về quản lý thu NSNN theo Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 01/1/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2021 và Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 05/03/2021 của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021;

- Tình hình thu ngân sách từ đất (thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất) theo pháp luật về đất đai;

- Khó khăn và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và các nhân tố khác, đặc biệt là đại dịch Covid-19 tác động đến hoạt động sản xuất - kinh doanh, dịch vụ của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trong từng lĩnh vực; tình hình, xu hướng phục hồi sản xuất kinh doanh sau dịch Covid-19 (nếu có);  

- Tính toán cụ thể các yếu tố tăng, giảm thu do thay đổi chính sách pháp luật về thu; gia hạn, miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, các giải pháp về thu NSNN tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân do tác động của đại dịch Covid-19; thực hiện lộ trình cắt giảm thuế để thực hiện các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế như giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân; gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất; …;

- Tình hình thanh tra, kiểm tra và xử lý thu hồi nợ đọng thuế.

2. Xây dựng dự toán thu NSNN năm 2022:

Năm 2022 là năm thứ hai triển khai Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI, nên có ý nghĩa rất quan trong trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 của tỉnh và từng huyện:

Dự toán thu NSNN năm 2022 phải được xây dựng ở mức phấn đấu tích cực, khả thi, theo đúng các quy định của các Luật về thuế, phí, lệ phí và các văn bản pháp luật có liên quan. Căn cứ dự thảo phân cấp nguồn thu và tỷ lệ phân chia các khoản thu giữa các cấp chính quyền địa phương[1] UBND tỉnh trình HĐND tỉnh để xác định dự toán thu ngân sách được hưởng năm 2022 của ngân sách từng cấp chính quyền địa phương đảm bảo đúng quy định Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Yêu cầu lập dự toán thu NSNN tích cực, sát thực tế, tổng hợp đầy đủ các khoản thu mới phát sinh trên địa bàn để tính đúng, tính đủ nguồn thu, không dành dư địa để địa phương tự quy định giao chỉ tiêu phấn đấu thu; phân tích đánh giá cụ thể những tác động ảnh hưởng đến dự toán thu NSNN năm 2022 theo từng địa bàn, lĩnh vực thu, khoản thu, sắc thuế, trong đó tập trung đánh giá ảnh hưởng nguồn thu do ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai, tác động ngân sách do thực hiện Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và các chính sách gia hạn, miễn, giảm thuế; tổng hợp đầy đủ các nguồn thu thuộc phạm vi thu NSNN phát sinh trên địa bàn (bao gồm cả số thu ngân sách ở xã, phường, thị trấn, các khoản thu thuế nhà thầu nước ngoài, nhà thầu trong nước khi thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn, các khoản thuế từ các dự án mới được đưa vào sản xuất kinh doanh, các dự án hết thời gian ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp);  

II. Đánh giá tình hình thực hiện chi NSĐP năm 2021 và xây dựng dự toán năm 2022:

1. Tình hình thực hiện chi NSĐP năm 2021:

Đánh giá tình hình thực hiện dự toán chi ngân sách huyện; khả năng cân đối NSĐP so với dự toán, các biện pháp đã và sẽ thực hiện để đảm bảo cân đối NSĐP:

a) Chi đầu tư phát triển:

- Đánh giá việc triển khai và tổ chức thực hiện dự toán chi đầu tư phát triển, chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất, kinh phí kiến thiết thị chính bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh: Tình hình giải ngân đến 30/9/2021, dự kiến khối lượng thực hiện và ước thực hiện năm 2021 (chi tiết từng dự án); khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, kiến nghị

- Tình hình phân bổ, giao dự toán chi NSĐP từ nguồn thu tiền sử dụng đất, trong đó báo cáo kinh phí trong dự toán đầu năm, kinh phí vượt thu ngoài dự toán đầu năm dự kiến chi cho các nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, đầu tư tạo quỹ đất bán đấu giá, phục vụ tái định cư, đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng của địa phương.

- Tình hình quyết toán các dự án đầu tư hoàn thành.

b) Chi thường xuyên:

Đánh giá tình hình triển khai phân bổ, giao dự toán và thực hiện dự toán chi thường xuyên 9 tháng đầu năm, dự kiến khả năng thực hiện cả năm 2021 chi tiết theo từng lĩnh vực chi được giao, trong đó, bên cạnh việc đánh giá các nhiệm vụ chi theo dự toán, tập trung làm rõ các nhiệm vụ chi phát sinh để ứng phó với đại dịch Covid-19, phòng chống thiên tai, đảm bảo quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội.

- Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, hỗ trợ khác, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh (chi tiết theo mục tiêu cụ thể): tình hình giải ngân đến 30/9/2021, ước thực hiện năm 2021; kinh phí chưa sử dụng còn tồn cuối năm nộp trả ngân sách tỉnh (nếu có);

- Tình hình thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn năm 2021 theo từng chính sách, có báo cáo cụ thể đối tượng, nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách (có thuyết minh cơ sở xác định, cách tính) và chênh lệch so với số kinh phí NSNN đã bố trí;

- Đánh giá việc thực hiện cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên theo Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ.

- Tình hình thực hiện tinh giản biên chế, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy: Số giảm biên chế, giảm đầu mối tổ chức bộ máy; số kinh phí NSNN tiết kiệm được do giảm biên chế, giảm tổ chức bộ máy, trong đó số sử dụng để thực hiện cải cách tiền lương. Số kinh phí phải bố trí từ NSNN để thực hiện chính sách tinh giản biên chế;

- Tình hình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân, gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo các Nghị quyết của Chính phủ;

Việc bố trí ngân sách (bao gồm cả số ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách huyện - nếu có) và sử dụng dự phòng NSĐP thực hiện nhiệm vụ an ninh, quốc phòng; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh. Tình hình sử dụng dự phòng NSĐP đến ngày 30 tháng 9 năm 2021, số dự kiến sử dụng trong 3 tháng cuối năm 2021, trong đó chi tiết số hỗ trợ cho công tác phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; chi hỗ trợ người dân, người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; hỗ trợ chính sách đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 theo Nghị quyết của HĐND tỉnh.

2. Xây dựng dự toán chi NSNN năm 2022

Dự toán chi NSĐP được xây dựng căn cứ dự toán thu NSĐP được hưởng theo phân cấp, các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và giai đoạn 2021-2025 theo các Nghị quyết của Đảng, HĐND các cấp, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSĐP năm 2022[2] do UBND tỉnh  trình HĐND tỉnh theo quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn.

 Xây dựng dự toán chi ngân sách huyện chi tiết theo từng lĩnh vực chi theo quy định của Luật NSNN, đảm bảo ưu tiên bố trí đủ dự toán nhu cầu kinh phí thực hiện các dự án, nhiệm vụ đã cam kết, chế độ chính sách đã ban hành.

a) Dự toán chi đầu tư phát triển:

Căn cứ quy định của Luật NSNN, Luật Đầu tư công, và các văn pháp luật có liên quan, xây dựng dự toán chi đầu tư phát triển đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của địa phương:

- Dự toán chi đầu tư từ nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung trong nước của ngân sách tỉnh phân cấp cho ngân sách thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà theo phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thời kỳ ổn định ngân sách mới do UBND tỉnh trình HĐND tỉnh; vốn bổ sung có mục tiêu theo Nghị quyết số 05/2021/NQ-HDND ngày 26/4/2021 của HĐND tỉnh về quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn NSĐP giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.   

- Dự toán chi đầu tư phát triển từ nguồn thu tiền sử dụng đất theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 14 của Thông tư số 61/2021/TT-BTC ngày 26/7/2021 của Bộ Tài chính; đồng thời, ưu tiên bố trí để giải phóng mặt bằng, đầu tư tạo quỹ đất bán đấu giá, phục vụ tái định cư sau đó mới bố trí các nhiệm vụ đầu tư phát triển khác.

b) Dự toán chi thường xuyên tính theo định mức:

Các địa phương xây dựng dự toán chi thường xuyên năm 2022 cho từng lĩnh vực chi theo nội dung trình nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSĐP năm 2022 (theo dự thảo đã gửi các địa phương); triệt để tiết kiệm, đảm bảo đúng tính chất nguồn kinh phí, đáp ứng các nhiệm vụ chính trị quan trọng, thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ Nhà nước đã ban hành, nhất là các chính sách chi cho con người, chi an sinh xã hội trong bối cảnh còn nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh; các đề án, nhiệm vụ theo phê duyệt của cấp thẩm quyền. Tổng hợp trên cơ sở các chỉ tiêu cơ bản về biên chế, hợp đồng lao động, quỹ lương; phân loại xã, thôn (UBND các huyện chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo).

- Dự toán theo từng lĩnh vực chi nhu cầu chi lương, các khoản phụ cấp theo lương và các khoản đóng góp theo chế độ quy định theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng.

- Dự toán nhu cầu kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ năm 2022 (chi tiết theo từng chính sách, chế độ và thuyết minh cơ sở xác định, cách tính).

- Xây dựng dự toán chi sự nghiệp kinh tế và môi trường trên cơ sở dự toán chi thực tế năm 2021 của các huyện (có báo cáo thực chi 2021 kèm theo) về hoạt động quản lý, bảo trì, duy tu, bão dưỡng, sửa chữa thường xuyên, sữa chữa nhỏ (không bao gồm các nhiệm vụ nâng cấp, sửa chữa lớn)

c) Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên:

- Dự toán kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, vốn mục tiêu sự nghiệp do Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương; các nhiệm vụ chi do HĐND, UBND tỉnh ban hành chưa được dự toán trong định mức các lĩnh vực chi;

          - Dự toán chi hỗ trợ từ ngân sách tỉnh để thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ, nhu cầu vốn cho công tác nâng cấp, sửa chữa lớn trụ sở và cơ sở hạ tầng, mua sắm, tăng cường cơ sở vật chất của các ngành, lĩnh vực.

c) Các huyện thực hiện lập dự toán chi từ nguồn thu được để lại theo quy định tại Thông tư 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ, nhưng không tổng hợp vào dự toán chi ngân sách của các địa phương năm 2022.

3. Dự toán chi tạo nguồn cải cách tiền lương:

Các địa phương tổng hợp, báo cáo dự toán chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XII), trong đó: tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, các khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) và nguồn cải cách tiền lương lũy kế đến hết năm 2021 chuyển sang để thực hiện; sử dụng một phần nguồn thu của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP.

4. Về số kiểm tra dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2022:

Căn cứ khả năng thu NSNN năm 2021 và số dự kiến giao thu ngân sách năm 2022, UBND các huyện xây dựng và thảo luận dự toán thu ngân sách nhà nước với Cục Thuế tỉnh để làm căn cứ xây dựng dự toán chi ngân sách huyện. Riêng đối với khoản thu tại xã, thu khác ngân sách, thu phí lệ phí, đề nghị UBND các huyện có báo cáo đánh giá, phân tích chi tiết từng nội dung cụ thể dựa trên số thực hiện các năm 2019, 2020, ước thực hiện năm 2021. Trường hợp huyện xây dựng dự toán thu có thay đổi so với số dự kiến giao thu năm 2022, đề nghị UBND huyện có báo cáo thuyết minh các khoản thu này gửi Sở Tài chính để làm cơ sở xem xét, giao dự toán năm 2022. Về số liệu chi tiết, Sở Tài chính sẽ có thông báo sau.

III. Về hệ thống biểu mẫu lập dự toán:

Dự toán được lập theo hệ thống biểu mẫu đính kèm công văn này (file điện tử được cập nhật trên Website của Sở Tài chính).

Riêng đối với việc xác định nhu cầu và kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ năm 2021 còn thiếu nguồn (phần do ngân sách tỉnh đảm bảo), ngoài việc tổng hợp vào dự toán ngân sách nói trên, đề nghị huyện có văn bản báo cáo theo quy định gửi Sở Tài chính để có cơ sở tổng hợp, xem xét bổ sung kinh phí. Sở Tài chính sẽ không xem xét đối với các trường hợp không lập dự toán, dự toán thiếu hoặc không đủ thông tin cơ sở, thiếu thuyết minh.

IV. Tổ chức thực hiện:

Sở Tài chính đề nghị UBND các huyện khẩn trương chỉ đạo Phòng Tài chính Kế hoạch phối hợp với Chi cục thuế và các đơn vị liên quan khẩn trương lập, tổng hợp dự toán của ngân sách cấp mình gửi Sở Tài chính trước ngày 25 tháng 10 năm 2021.

Sở Tài chính hướng dẫn để UBND các huyện biết, thực hiện./.


[1] Sở Tài chính đã gửi các đơn vị, địa phương lấy ý kiến tại công văn số 3349/STC-QLNS ngày 04/10/2021

[2] Theo dự thảo Sở Tài chính đã gửi các đơn vị, địa phương lấy ý kiến tại công văn số 3347/STC-QLNS ngày 01/10/2021.

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 2.920.549
Truy câp hiện tại 520
Chung nhan Tin Nhiem Mang