Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP (Nghị định số 16/ 2015/NĐ-CP) năm 2021
Ngày cập nhật 31/12/2021

Căn cứ Thông tư số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/05/2014 của Liên Bộ: Tài chính - Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP về việc quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

 

Để có số liệu báo cáo tình hình thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021 theo yêu cầu của Bộ Tài chính và UBND tỉnh đảm bảo đúng thời gian quy định, Sở Tài chính đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các đơn vị dự toán cấp 1 thuộc tỉnh báo cáo theo các biểu mẫu sau:

1. Đối với các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ báo cáo theo biểu số 1 và 2.

2. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP, Nghị định số 141/2016/NĐ-CP, Nghị định số 54/2016/NĐ-CP của Chính phủ báo cáo theo biểu số 3 và 4.

Riêng đối với các đơn vị sự nghiệp thực hiện Nghị định số 141/2016/NĐ-CP báo cáo thêm biểu số 5 và 6; các đơn vị sự nghiệp thực hiện Nghị định số 54/2016/NĐ-CP của Chính phủ báo cáo thêm biểu số 7 và 8.

 (Chi tiết đề cương đính kèm)

Thời hạn nộp báo cáo: trước ngày 29/01/2022

Việc báo cáo tình hình thực hiện tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP (Nghị định số 16/2015/NĐ-CP) của Chính phủ là một trong những tiêu chí chấm điểm cải cách hành chính năm của các cơ quan, đơn vị và địa phương, vì vậy nếu quá thời hạn nêu trên, Sở Tài chính chưa nhận được báo cáo, báo cáo chưa đầy đủ hoặc chưa đúng biểu mẫu thì xem như các địa phương và cơ quan, đơn vị chưa báo cáo và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh do làm ảnh hưởng đến tiến độ công tác tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện tự chủ của tỉnh với Bộ Tài chính.

File mềm gửi vào địa chỉ email: thduc.stc@thuathienhue.gov.vn.

(Phụ lục báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP (Nghị định số 16/2015/NĐ-CP) của Chính phủ năm 2021 được đăng tải tại website Sở Tài chính: http://stc.thuathienhue.gov.vn – Mục thông báo)

Sở Tài chính đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các đơn vị dự toán thuộc tỉnh phối hợp thực hiện./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
 
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 3.084.257
Truy câp hiện tại 188
Chung nhan Tin Nhiem Mang