F:\F_Portal\stc.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Tổng kết công tác chuyên môn, phong trào thi đua, đánh giá xếp loại công chức, người lao động; bình bầu thi đua- khen thưởng năm 2022 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023
Ngày cập nhật 31/10/2022

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; Các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác thi đua khen thưởng của nhà nước hiện hành.

 Để tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, công tác; Tổng kết phong trào thi đua thi đua yêu nước năm 2022. Nhằm đảm bảo tính thống nhất trong quá trình đánh gia, xếp loại, bình chọn danh hiệu thi đua và xét khen thưởng, Sở Tài chính hướng dẫn nội dung tổng kết công tác chuyên môn, bình bầu thi đua-khen thưởng; Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2022 và tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023 như sau:

 

I. Mục đích yêu cầu:

- Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022, đánh giá kết quả các phong trào thi đua, đúng yêu cầu, chất lượng.

- Đánh giá, xếp loại công chức, bình bầu khen thưởng đúng quy định, thực chất, công bằng, dân chủ, công khai, minh bạch, đoàn kết. Làm đúng, đầy đủ, kịp thời các hồ sơ, thủ tục xếp loại, thi đua khen thưởng.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch nhiệm vụ công tác, đồng thời hưởng ứng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ do tỉnh và trung ương giao năm 2023.

II. Nội dung tổng kết, bình bầu và phân bổ tỷ lệ:

1. Tổng kết công tác năm 2022:

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác được giao:  Ngắn gọn, chất lượng.

Tổng kết phong trào thi đua: Kết quả thực hiện, đánh giá và rút ra một số bài học kinh nghiệm.

2. Đánh giá, xếp loại tập thể và cá nhân CCVC, người lao động:

2.1. Đánh giá, xếp loại tập thể: Các phòng đơn vị căn cứ mức độ hoàn thành các nhiệm vụ công tác chuyên môn, chính trị để tự xếp loại

- Tập thể hoàn thành nhiệm vụ

- Tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ

- Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

           2.2. Đánh giá, xếp loại cá nhân: Thực hiện theo Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 12/4/2021 của UBND tỉnh v/v Ban hành Quy định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; công văn1323/SNV-TCCC ngày 25/10/2022 của Sở Nội vụ; Về việc hướng dẫn đánh giá,  xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 (Phiếu đánh giá, xếp loại Ban hành kèm Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND), Công văn số 1572-CV/TU, ngày 25/10/2022 của tỉnh ủy về thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2022 (giành cho cán bộ lãnh đạo quản lý).

3. Khen thưởng: Thực hiện Luật Thi đua Khen thưởng và các văn hướng dẫn thi hành Luật; Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

3.1. Hội đồng TĐKT Sở xem xét khen thưởng cho các tập thể và cá nhân như sau:

a. Về Danh hiệu:

- Danh hiệu “Lao động tiên tiến” Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến thực hiện theo quy định tại Điều 10, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.

Cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì thời gian học tập được tính vào thời gian công tác để được bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Trường hợp cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ 01 năm trở lên, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, có kết quả học tập từ loại khá trở lên thì được xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

Thời gian nghỉ thai sản theo quy định được tính để bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

Đối với cá nhân chuyển công tác, cơ quan, tổ chức, đơn vị mới có trách nhiệm xem xét, bình bầu danh hiệu “Lao động tiên tiến” (trường hợp có thời gian công tác ở cơ quan cũ từ 06 tháng trở lên phải có ý kiến nhận xét của cơ quan cũ).

Không xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” đối với một trong các trường hợp: Mới tuyển dụng dưới 10 tháng, nghỉ liên tục từ 40 ngày làm việc trở lên, bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

- Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”: Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 9, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.

+ Là “Lao động tiên tiến”.

+ Có sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất, tăng hiệu quả công tác được công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được áp dụng được cơ quan hoặc cơ quan có thẩm quyền công nhận.

+ Trong năm được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

* Chỉ tiêu xét khen thưởng năm 2022: Các phòng, đơn vị xem xét đề nghị cá nhân đạt Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”  không quá 15% trên tổng số CBCC đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến ” của phòng, đơn vị. (Tỷ lệ cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” của cơ quan Sở Tài chính không quá 15% trong tổng số cá nhân đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến")

- Danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” được xét tặng hàng năm cho các phòng, đơn vị thuộc sở, đạt các tiêu chuẩn sau:

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch được giao trong năm;

+ Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả;

+ Có trên 50% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; đồng thời, không có cá nhân nào trong tập thể bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;

+ Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; Tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, tổ chức đoàn thể trong đơn vị đạt khá trở lên.

b. Khen thưởng:

Giấy khen:

* Đối với cá nhân: Tặng Giấy khen cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn

+ Đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”;

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm;

+ Có phẩm chất đạo đức tốt; đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đi đầu trong các phong trào thi đua; tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ;

+ Số lượng không quá 30% tổng số CBCC của phòng,  đơn vị.

* Đối với tập thể: Tặng Giấy khen cho tập thể đạt các tiêu chuẩn

+ Đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”;

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ, nghĩa vụ được giao trong năm;

+ Tổ chức tốt phong trào thi đua trong cơ quan.

3.2. Hội đồng TĐKT Sở xem xét, đề nghị cấp trên khen thưởng:

- Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”; “ Tập thể lao động xuất sắc”.

- Bằng khen: Cho Tập thể và Cá nhân.

Thực hiện theo Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Bằng khen Bộ Tài chính: Hiện nay Bộ Tài chính chưa có văn bản hướng dẫn, nên Hội đồng TĐKT Sở sẽ xem xét khi nhận được văn bản của Bộ

* Trường hợp đề nghị khen cao (Chính phủ, Nhà nước khen thưởng) Hội đồng TĐKT Sở sẽ xem xét những trường hợp đạt và đủ tiêu chuẩn theo quy định

III. Yêu cầu:

- Để công tác bình bầu thi đua khen thưởng đúng thực chất, có chất lượng công khai, minh bạch và có tác dụng cổ vũ động viên các phòng, đơn vị, CBCC phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, các phòng, đơn vị khi tiến hành bình bầu các hình thức khen thưởng cho cá nhân thì người đó phải thực sự xuất sắc, tiêu biểu, nổi trội.

- Khi bình bầu, xét khen thưởng phải thực hiện đúng trình tự, đúng các quy định về tiêu chuẩn cho mỗi hình thức khen thưởng mà Luật Thi đua Khen thưởng số: 15/2003/QH đã được sửa đổi, bổ sung năm 2005 và năm 2013; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Thông tư số: 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP; Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND; công văn số 156 /HD-HĐTĐKT ngày 22/10/2019 của Hội đồng TĐKT; hướng dẫn của Bộ Tài chính.

IV. Tổ chức thực hiện:

1. Đối với các phòng, đơn vị thuộc Sở:

1.1. Do yêu cầu công tác cuối năm nên các phòng, đơn vị chủ động sắp xếp công việc từ 05/11/2022 đến ngày 10/11/2022 tiến hành họp tổng kết, đánh giá, phân loại công chức, bình bầu thi đua - khen thưởng trong từng đơn vị.

1.2. Kết quả tổng kết chuyên môn và thi đua khen thưởng gửi về Văn phòng Sở (đ/c Lê Minh Bảo) trước 16 giờ ngày 11/11/2022 để tổng hợp trình Hội đồng TĐKT Sở họp, xét duyệt, để Sở Tài chính báo cáo Sở nội vụ trước ngày 15/11/2022 theo quy định.

* Quá thời hạn trên Văn phòng Sở (đơn vị Thường trực Hội đồng TĐKT không tiếp nhận Hồ sơ và không chịu trách nhiệm).

1.3. Hồ sơ  thủ tục bắt buộc phải có:

- Biên bản họp phòng, đơn vị.

- Báo cáo tổng kết công tác chuyên môn và tổng kết công tác thi đua của phòng, đơn vị năm 2022.

- Bản tự kiểm điểm của cá nhân năm 2022  (theo mẫu).

- Hồ sơ đánh giá, xếp loại tập thể và công chức, viên chức (kèm theo theo mẫu số 1, mẫu số 2, mẫu số 3) có chấm điểm và nhận xét của người có thẩm quyền.

- Hồ sơ khen thưởng bao gồm:

+ Tờ trình của phòng, đơn vị đề nghị các loại hình thức khen thưởng.

+ Biên bản họp phòng, đơn vị.

+ Danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng.

+ Chiến sỹ thi đua (CSTĐ) các cấp phải có Sáng kiến cải tiến kỷ thuật hoặc giải pháp, biện pháp nâng cao hiệu suất công việc .

+ Bản thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng từ cấp tỉnh trở lên (ngắn gọn, theo quy định, có mẫu đính kèm).

+ Hồ sơ đề nghị cấp trên khen thưởng (theo quy định tại Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của UBND tỉnh; công văn số156/HD-HĐTĐKT ngày 22/10/2019 của Hội đồng TĐKT)

Ghi chú: Các quy định, biểu mẫu TĐKT, đánh giá, xếp loại công chức, người lao động được đăng tải tại Mục Thông báo trên Trang Thông tin điện tử của Sở: stc.thuathienhue.gov.vn và tại thư mục:

\\10.33.192.12\Public_Data\DUNG_CHUNG\HUONG_DAN_THI_DUA-KHEN THUONG_2022

2. Đối với Công ty TNHHNN 01 TV XSKT và các phòng Tài chính-Kế hoạch huyện, thị xã, thành phố Huế :

- Năm 2022 Sở Tài chính xét khen thưởng (tặng Giấy khen) cho tập thể và cá nhân của công ty XSKT, phòng Tài chính- kế hoạch làm tốt công tác tham mưu, quản lý tài chính, thu chi ngân sách địa phương và thành tích về chuyên môn thông qua đề nghị của Giám đốc Công ty, Trưởng phòng Tài chính – kế hoạch huyện, thị xã, thành phố.

- Hồ sơ gồm:

+ Báo cáo Tổng kết công tác chuyên môn và tổng kết công tác thi đua năm 2022.

+ Tờ trình, Biên bản và Danh sách trích ngang đề nghị khen thưởng (Danh sách ghi rõ giới tính ông/bà, chính xác họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác, không viết tắt). Bản báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng.

* Thời gian gửi hồ sơ đề nghị xét khen thưởng về Văn phòng Sở Tài chính trước ngày 25/11/2022.

- Đối với các hồ sơ đề nghị UBND tỉnh hoặc cấp cao hơn khen thưởng, Cty XSKT và các phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thị xã, thành phố làm đầy đủ các thủ tục trình theo tuyến đã được quy định và theo hướng dẫn của Ban TĐKT - Sở Nội vụ.

3. Đối với cá nhân lãnh đạo quản lý Sở Tài chính:

Ngoài các hồ sơ theo khoản 1.3 đối với đánh giá Công chức, thực hiện theo công văn số 1572-CV/TU, ngày 25/10/2022 của tỉnh ủy về thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2022 và Mục 1. Công văn 1323 /SNV- TCCC của Sở Nội vụ.

V. Đăng ký Thi đua khen thưởng năm 2023:

- Trong nội dung báo cáo và biên bản họp tổng kết, các phòng, đơn vị phải đưa nội dung đăng ký thi đua khen thưởng năm 2023 thật cụ thể về các hình thức thi đua- khen thưởng của tập thể và cá nhân của đơn vị mình (Kèm theo danh sách đăng ký thi đua, khen thưởng của Tập thể, cá nhân. Nếu CSTĐ cấp cơ sơ trở lên phải Bản đăng ký Sáng kiến cải tiến kỷ thuật hoặc giải pháp, biện pháp nâng cao hiệu suất công việc).

Trên đây là những hướng dẫn để làm cơ sở cho việc Tổng kết công tác chuyên môn, xếp loại công chức và bình bầu thi đua khen thưởng năm 2022. Yêu cầu các phòng, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, mọi chậm trể, không đúng và đầy đủ thủ tục, Hội đồng Thi đua khen thưởng của Sở không xem xét, giải quyết./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
 
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 3.183.113
Truy câp hiện tại 590
Chung nhan Tin Nhiem Mang