Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 60/2021/NĐ-CP năm 2022
Ngày cập nhật 26/12/2022

Căn cứ Thông tư số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Liên Bộ: Tài chính - Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/06/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ về phương án phân loại tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trong năm 2022 và Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Để có số liệu báo cáo tình hình thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 đảm bảo đúng thời gian quy định theo yêu cầu của Bộ Tài chính và UBND tỉnh, Sở Tài chính đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế, các đơn vị dự toán cấp 1 thuộc tỉnh trên cơ sở tổng hợp từ các đơn vị trực thuộc, lập báo cáo gửi Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo theo đúng quy định, cụ thể như sau:

1. Đối với báo cáo thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ, Công văn báo cáo kèm theo Phụ lục số 1 và 2 tại Công văn này.

2. Đối với báo cáo thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ, Công văn báo cáo kèm theo Phụ lục số 3 và 4 tại Công văn này.

3. Thời hạn nộp báo cáo bằng văn bản giấy:

+ Đối với các địa phương: Trước ngày 15/2/2023

+ Đối với các đơn vị dự toán cấp 1 thuộc tỉnh: Trước ngày 08/2/2023

Đồng thời kèm File mềm gửi vào địa chỉ email: stc@thuathienhue.gov.vn.

(Phụ lục báo cáo được đăng tải tại website Sở Tài chính: https://stc.thuathienhue.gov.vn – Mục thông báo)

 Sở Tài chính đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các đơn vị dự toán thuộc tỉnh khẩn trương thực hiện./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
 
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 3.311.767
Truy câp hiện tại 70
Chung nhan Tin Nhiem Mang