Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 06/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.
Ngày cập nhật 13/07/2023

Thực hiện ý kiến Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 06/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế (có Chỉ thị kèm theo).

Trong đó, Chủ tịch UBND giao“Sở Tài chính có trách nhiệm lập đề cương, hướng dẫn các đơn vị về các nội dung kiểm tra chuyên đề, lập báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Tài chính; Văn bản hướng dẫn các đơn vị thực hiện hoàn thành trước ngày 15/7/2023”.

Sau khi nghiên cứu chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn số 5783/BTC-QLCS ngày 07/6/2023 về việc thực hiện kiểm tra chuyên đề công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, Sở Tài chính đề nghị các Sở Ban Ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các doanh nghiệp:

- Thực hiện đầy đủ các nội dung tại Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 06/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Thành lập các “Tổ kiểm tra chuyên đề đối với việc quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý”.

- Tổ kiểm tra chuyên đề có trách nhiệm tự tổ chức kiểm tra, đề xuất biện pháp xử lý vi phạm (nếu có) và tổng hợp kết quả kiểm tra, xử lý về công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo đề cương (có phụ lục đề cương kiểm tra chuyên đề kèm theo); Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và Giám đốc các doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và pháp luật về tính chính xác của các nội dung báo cáo kiểm tra chuyên đề.

 Kết quả gửi về Sở Tài chính trước ngày 31/12/2023 để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính theo quy định (ngoài báo cáo bằng văn bản, đề nghị các đơn vị gửi kèm file điện tử về địa chỉ; ltyminh.stc@thuathienhue.gov.vn;

Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị liên hệ Phòng Quản lý Công sản và Doanh nghiệp, số điện thoại: 02343.565678 để được giải đáp.

Sở Tài chính đề nghị các Sở Ban Ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các doanh nghiệp triển khai thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
 
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 3.311.767
Truy câp hiện tại 85
Chung nhan Tin Nhiem Mang