Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Về việc xử lý trụ sở, tài sản công đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.
Ngày cập nhật 17/10/2023

Đôn đốc thực hiện Công điện số 771/CĐ-TTg ngày 29/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 9899/BTC-QLCS ngày 15/9/2023 của Bộ Tài chính về việc xử lý trụ sở, tài sản công đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 9155/UBND-DN ngày 30/8/2023 về việc tham mưu triển khai Công điện số 771/CĐ-TTg ngày 29/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 11/9/2023, Sở Tài chính đã có Công văn số 3138/STC-CSDN hướng dẫn các đơn vị rà soát báo cáo kết quả thực hiện các Quyết định phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý tài sản công của UBND tỉnh (Quyết định số 2027/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 và Quyết định số 1252/QĐ-UBND ngày 26/5/2022).

Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các đơn vị; Sở Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về việc thực hiện Công điện số 771/CĐ-TTg ngày 29/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ

Một số đơn vị chưa chấp hành tốt chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Tài chính trong việc triển khai Công điện số 771/CĐ-TTg ngày 29/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ (không gửi báo cáo, gửi báo cáo chậm hoặc báo cáo không đầy đủ) làm ảnh hưởng đến thời gian tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính theo đúng quy định (có danh sách kèm theo).

2. Về việc điều chuyển tài sản công do điều chỉnh địa giới hành chính các đơn vị hành chính cấp huyện và sắp xếp, thành lập các xã, phường:

Theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 42 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công thì việc điều chuyển tài sản công thực hiện: “a) Khi có sự thay đổi về cơ quan quản lý, cơ cấu tổ chức, phân cấp quản lý”; Do đó khi thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính các đơn vị hành chính cấp huyện và sắp xếp, thành lập các xã, phường theo các Nghị quyết của Chính phủ, Thường vụ Quốc hội, các đơn vị có liên quan phải lập thủ tục trình cấp có thẩm quyền điều chuyển tài sản công từ các đơn vị cũ về đơn vị mới thành lập hoặc sáp nhập.

Qua rà soát hồ sơ, đến nay chỉ có hồ sơ điều chuyển tài sản công giữa các phường thuộc thành phố Huế và các xã phường từ huyện Phú Vang, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy sáp nhập vào thành phố Huế theo Nghị Quyết số 1264/NQ-UBTVQH14 ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính các đơn vị hành chính cấp huyện và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế.

Do đó, Sở Tài chính đề nghị:

- UBND huyện A Lưới, UBND huyện Phong Điền rà soát hồ sơ liên quan đến việc điều chuyển, tiếp nhận tài sản công theo Nghị Quyết số 31/NQ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Trị tại hai khu vực do lịch sử để lại.

- UBND các huyện A Lưới (sáp nhập 06 đơn vị hành chính cấp xã), Nam Đông (sáp nhập 02 đơn vị hành chính cấp xã), Phú Vang (sáp nhập 02 đơn vị hành chính cấp xã), Phú lộc (sáp nhập 02 đơn vị hành chính cấp xã), Hương Trà (sáp nhập 02 đơn vị hành chính cấp xã ) rà soát hồ sơ liên quan đến việc điều chuyển, tiếp nhận tài sản công theo Nghị Quyết số 834/NQ-UBTVQH14 ngày 17 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

(các đơn vị có thể đề nghị điều chuyển tổng hợp các cơ sở nhà đất thuộc đơn vị mình quản lý- nội dung hồ sơ điều chuyển tài sản công quy định tại Điều 21 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ).

3. Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2027/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 về việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế:

a) Phương án giữ lại tiếp tục sử dụng:

Theo quy định tại Nghị định 151/2017/NĐ-CP, Nghị định 167/2017/NĐ-CP và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP của Chính phủ thì cơ quan đơn vị qược giao quản lý sử dụng tài sản công phải thực hiện kê khai, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản trên đất, Xác định và điều chỉnh giá trị quyền sử dụng đất để hạch toán trên sổ sách kế toán.

b) Phương án Điều chuyển, Chuyển giao về địa phương quản lý xử lý:

Theo quy định tại Nghị định 167/2017/NĐ-CP và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP của Chính phủ, việc triển khai thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý tài sản công phải được hoàn thành trong thời gian 30 ngày kể từ ngày UBND tỉnh phê duyệt.

Theo Quyết định số 2027/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 về việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, các đơn vị có tài sản công được sắp xếp theo các hình thức: điều chuyển, chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý khá lớn, cụ thể như sau:

STT

Tên đơn vị

Số lượng cơ sở nhà đất được sắp xếp theo hình thức

Ghi chú

Điều chuyển

Chuyển giao về địa phương

1

Các đơn vị cấp tỉnh

53

2

 

2

UBND huyện A Lưới

66

5

 

3

UBND huyện Nam Đông

6

20

 

4

UBND huyện Phú Lộc

0

23

 

5

UBND huyện Phú Vang

59

65

 

6

UBND huyện Phong Điền

76

41

 

7

UBND huyện Quảng Điền

18

12

 

8

UBND thị xã Hương Thủy

2

12

 

9

UBND thị xã Hương Trà

30

11

 

10

UBND Thành phố Huế

47

9

 

 

Tổng cộng

306

251

 

Tuy nhiên đến nay, qua theo dõi thì các đơn vị có tài sản công được sắp xếp theo các hình thức: điều chuyển, chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý vẫn chưa thực hiện hoàn thành phương án sắp xếp lại xử lý tài sản công đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Do đó, Sở Tài chính đề nghị Thủ trưởng các Sở Ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế khẩn trương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc:

- Rà soát lại các tài sản công đã được sắp xếp lại, xử lý theo hình thức “Điều chuyển” nhưng chưa được UBND tỉnh ban hành quyết định điều chuyển tài sản công cho đơn vị tiếp nhận để gửi hồ sơ trình UBND tỉnh (thông qua Sở Tài chính) xem xét quyết định.

(Việc điều chuyển theo phương án này, các đơn vị có thể đề nghị điều chuyển tổng hợp các cơ sở nhà đất thuộc đơn vị mình quản lý- nội dung hồ sơ điều chuyển tài sản công quy định tại Điều 21 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ).

- Rà soát lại các tài sản công đã được sắp xếp lại, xử lý theo hình thức “Chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý” nhưng chưa được UBND tỉnh ban hành quyết định để lập hồ sơ đề nghị chuyển giao gửi về Sở Tài chính trình UBND tỉnh xem xét quyết định; Sau khi thực hiện việc tiếp nhận, Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo cơ quan chức năng của địa phương căn cứ quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về đất đai, pháp luật có liên quan và hồ sơ của từng trường hợp cụ thể để xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

- Rà soát, hoàn thiện hồ sơ kê khai, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản trên đất; Xác định và điều chỉnh giá trị quyền sử dụng đất để hạch toán trên sổ sách kế toán của cơ quan, tổ chức, đơn vị đối với tài sản được giữ lại tiếp tục sử dụng hoặc tài sản mới tiếp nhận theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

- Cập nhật đầy đủ dữ liệu cơ sở nhà, đất thuộc đơn vị quản lý vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản côngCơ sở dữ liệu tài sản công tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Các Sở Ban ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế tập hợp các Văn bản xác định giá trị quyền sử dụng đất; bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các cơ sở nhà đất của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý gửi về Sở Tài chính để đối chiếu, duyệt cập nhật, bổ sung vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công.

4. Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1252/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 về việc phê duyệt phương án “Bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất” đối với các trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp dôi dư sau khi sắp xếp lại, xử lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 29 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 và điểm 5b khoản 11 Điều 1 Nghị định 67/2021/ND-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ thì nhà, đất được phê duyệt phương án bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được thực hiện trong thời gian 24 tháng kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Do đó, Sở Tài chính đề nghị Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế căn cứ tình hình thực tế về nhu cầu kêu gọi đầu tư, tiến độ quy hoạch và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn để xác định tiến độ xử lý cơ sở nhà đất theo phương án “Bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất” gửi hồ sơ về Sở Tài chính để được tham mưu xử lý theo đúng quy định.

5. Về việc cập nhật Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công:

Theo quy định tại Điều 4 và điểm b khoản 1 Điều 8 Thông tư số 48/2023/TT-BTC ngày 12/7/2023 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý tài sản công thì:

a) Điều kiện sử dụng Phần mềm:

1. Máy vi tính phải được kết nối Internet, cập nhật các bản vá lỗi hệ điều hành về an ninh; được cài đặt chương trình phần mềm diệt virus, cập nhật thường xuyên các bản nhận dạng mẫu virus mới.

2. Thông tin nhập vào Phần mềm phải sử dụng phông chữ Unicode TCVN 6909:2001 gõ dấu tiếng Việt. Các văn bản dùng hệ phông chữ khác với Unicode TCVN 6909:2001 phải được chuyển đổi sang định dạng phông chữ Unicode TCVN 6909:2001 trước khi tải vào Phần mềm.

3. Mỗi đơn vị nhập dữ liệu quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Thông tư này được Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) cấp một tài khoản (bao gồm: tên đăng nhập và mật khẩu) và phân quyền quản lý, sử dụng để truy cập vào Phần mềm.           4. Mỗi đơn vị nhập dữ liệu quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 8 Thông tư này được cán bộ quản lý tạo một tài khoản (bao gồm: tên đăng nhập và mật khẩu) và phân quyền sử dụng để truy cập vào Phần mềm. Tài khoản của cán bộ sử dụng do Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) duyệt.

5. Để đảm bảo chất lượng truy cập Phần mềm, khuyến nghị máy vi tính cần đáp ứng các điều kiện sau:

a) Cấu hình máy vi tính: Bộ vi xử lý tối thiểu 2 nhân, tốc độ tối thiểu 2 GHz; bộ nhớ RAM tối thiểu 8GB.

b) Trình duyệt Mozilla Firefox 100+, Google Chrome 100+, Safari 13+ trở lên.

c) Hệ điều hành Windows 10 hoặc các hệ điều hành tương đương trở lên.

b) Đơn vị nhập dữ liệu: Các Sở, Ban, Ngành và các tổ chức tương đương cấp tỉnh, Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện.

Hiện nay, Các Sở, Ban, Ngành và các tổ chức tương đương cấp tỉnh, Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện đã được cấp tài khoản, cấp quyền truy cập Phần mềm Quản lý tài sản công tương đối đầy đủ; Sở Tài chính đề nghị:

- Các Sở, Ban, Ngành và các tổ chức tương đương cấp tỉnh, Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện ưu tiên nâng cấp cấu hình máy tính cho cán bộ công chức được giao nhiệm vụ cập nhật dữ liệu vào Phần mềm Quản lý tài sản công theo quy định tại Thông tư số 48/2023/TT-BTC ngày 12/7/2023 của Bộ Tài chính.

- Cập nhật tình hình biến động tài sản công vào Phần mềm Quản lý tài sản công theo quy định tại Nghị định 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ và hướng đãn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 48/2023/TT-BTC ngày 12/7/2023.

- Trường hợp có vướng mắc hoặc chưa được cấp quyền truy cập Phần mềm Quản lý tài sản công thì khẩn trương có văn bản về Sở Tài chính để được hướng dẫn xử lý theo đúng quy định.

Sở Tài chính đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện ./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
 
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 3.320.867
Truy câp hiện tại 265
Chung nhan Tin Nhiem Mang