Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
V/v công bố công khai dự toán NSNN năm 2022 trình HĐND tỉnh
Ngày cập nhật 15/12/2021

          Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 86/QĐ-UB ngày 15/12/2016 về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế; số 01/2019/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 về việc sáp nhập và hợp nhất các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính;

          Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 và các văn bản pháp quy hướng dẫn thi hành Luật NSNN;

          Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

          Căn cứ Báo cáo số 480/BC-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

          Căn cứ Công văn số 9712/UBND-TC ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh về đẩy mạnh công khai ngân sách nhà nước;

          Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý ngân sách,

 

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2022 báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh theo thuyết minh và các biểu kèm theo Quyết định này.

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

          Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Quản lý ngân sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                                             GIÁM ĐỐC

- Như điều 3;                                                                        

- UBND tỉnh; (để báo cáo)                                                                      (Đã Ký) 

- Cổng thông tin điện tử TT Huế;

- Ban biên tập Website Sở Tài chính (để đăng tin)                           La Phúc Thành

- Lưu: VT, QLNS (N-4).

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
 
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 3.084.257
Truy câp hiện tại 180
Chung nhan Tin Nhiem Mang