Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 17/02/2022

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản pháp quy hướng dẫn thi hành Luật NSNN;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 121/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 86/QĐ-UB ngày 15/12/2016 về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính; số 01/2019/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 về việc sáp nhập và hợp nhất các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 3256/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 về việc giao dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2022; số 3410/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của UBND tỉnh quy định tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước địa phương năm 2022;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý ngân sách.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của tỉnh Thừa Thiên Huế theo các biểu kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Quản lý ngân sách, Trưởng phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp, Trưởng phòng Tài chính Đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                                                        GIÁM ĐỐC

- Như Điều 3;                                                                        

- UBND tỉnh (để báo cáo);                                                                                    (Đã ký)

- GĐ, các PGĐ Sở;

- Cổng thông tin điện tử TT Huế;                                                                           La Phúc Thành

- Cổng thông tin điện tử Sở Tài chính;

- Lưu: VT, QLNS.Tr(10b).                  

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 3.045.737
Truy câp hiện tại 1.215
Chung nhan Tin Nhiem Mang