Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự
Ngày cập nhật 01/09/2015

Ngày 29 tháng 7 năm 2015, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 85/KH-UBND về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

Để triển khai thực hiện Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 29/7/2015 của UBND tỉnh về tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ Luật hình sự ( sửa đổi ), Lãnh đạo Sở yêu cầu các phòng, đơn vị tổ chức cho CBCC đơn vị mình, tiến hành nghiên cứu nội dung, tham gia ý kiến về bản dự thảo Bộ Luật hình sự ( sửa đổi ) theo đúng kế hoạch; xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến của đơn vị gửi về Văn phòng Sở để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Sở trước ngày 27/8/2015, qua địa chỉ thư điện tử công vụ: hvtam.stc@thuathienhue.gov.vn

 Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến về toàn bộ dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), trong đó, tập trung vào các vấn đề trọng tâm được xác định trong Phụ lục I kèm theo Kế hoạch số 85/KH-UBND, bao gồm: 

          1. Nhận xét, đánh giá chung sự phù hợp của dự thảo Bộ luật Hình sự với các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng; với Hiến pháp, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; về tính ổn định, lâu dài của dự thảo. 

          2.Lấy ý kiến đối với các quy định cụ thể của dự thảo Bộ luật Hình sự (đặc biệt là các quy định được đề cập trong Phụ lục I kèm theo Kế hoạch số 85/KH-UBND) (có file đính kèm).

          3. Về kỹ thuật lập pháp: Bố cục, kết cấu, vị trí các chương, điều, khoản của dự thảo. 

          4. Về ngôn ngữ diễn đạt và kỹ thuật xây dựng các quy định cụ thể.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Video clip khác
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 2.675.203
Truy câp hiện tại 332