Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP (Nghị định số 16/ 2015/NĐ-CP) năm 2018
Ngày cập nhật 05/01/2019

Căn cứ Thông tư số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/05/2014 của Liên Bộ: Tài chính-Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP về việc quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

 

Để có số liệu báo cáo tình hình thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo yêu cầu của Bộ Tài chính và UBND tỉnh đảm bảo đúng thời gian quy định, Sở Tài chính đề nghị:

- UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo Phòng Tài chính  Kế hoạch tham mưu báo cáo số liệu tình hình thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP (Nghị định số 16/2015/NĐ-CP) của Chính phủ trong năm 2018 của các đơn vị dự toán thuộc huyện, thị xã, thành phố quản lý theo Phụ lục số 01, 02, 03, 04, 05.

- Các đơn vị dự toán cấp 1 trực thuộc tỉnh báo cáo số liệu tình hình thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP (Nghị định số 16/2015/NĐ-CP) của Chính phủ trong năm 2018 của đơn vị mình và các đơn vị trực thuộc quản lý (nếu có) theo Phụ lục số 01, 02, 03, 04, 05.

 - Riêng đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác và tổ chức khoa học công nghệ công lập, các địa phương, đơn vị dự toán cấp 1 trực thuộc tỉnh báo cáo bổ sung theo các nội dung và biểu mẫu quy định theo Phụ lục số 06a, 06b, 07a, 07b.

(Chi tiết đề cương đính kèm)

Đề nghị các địa phương, đơn vị quan tâm tổng hợp báo cáo, gửi về Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo.

Thời hạn nộp báo cáo:

+ Đối với các địa phương: chậm nhất ngày 15/03/2019

+ Đối với các đơn vị: chậm nhất ngày 20/02/2019

Sở Tài chính đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế, các đơn vị phối hợp thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Video clip khác
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 2.619.108
Truy câp hiện tại 224