Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng
Ngày cập nhật 30/11/2017

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 8501/UBND-KN1 gửi Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Huế, thị xã và các huyện chỉ đạo về việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và các huyện thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ. Thống kê số liệu đầy đủ, chính xác theo biểu mẫu quy định tại Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Khẩn trương khắc phục tình trạng số liệu chưa chính xác hoặc bỏ trống, không thống kê đầy đủ các chỉ tiêu theo biểu mẫu. Xây dựng nội dung báo cáo định kỳ đúng theo Đề cương quy định tại Thông tư số 03/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ. Đồng thời, trong một số trường hợp cụ thể, báo cáo bổ sung thêm những nội dung gợi ý, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ về những vấn đề dư luận quan tâm hoặc để phục vụ yêu cầu của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và phục vụ công tác quản lý nhà nước. Thực hiện việc gửi báo cáo về Thanh tra tỉnh, UBND tỉnh theo đúng thời hạn yêu cầu để Thanh tra tỉnh tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ.

Trên cơ sở số liệu báo cáo của các địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh nhập số liệu vào phần mềm Hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, giao Thanh tra tỉnh chủ động đôn đốc các sở, ngành, UBND thành phố, thị xã và các huyện thực hiện việc báo cáo theo đúng nội dung, thời gian yêu cầu và dự thảo báo cáo trình UBND tỉnh để báo cáo Thanh tra Chính phủ theo đúng thời hạn quy định.

Theo Cổng TTĐT Tỉnh - ThuaThienHue.gov.vn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 2.836.200
Truy câp hiện tại 68