Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 03/2018
Ngày cập nhật 14/03/2018
Trong tháng 03/2018, nhiều văn bản quan trọng chính thức có hiệu lực, như: Nghị định 17/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản; Thông tư 05/2018/TT-BTC hướng dẫn thí điểm về khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy; Thông tư 56/2017/TT-BYT quy định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế…

STT

TÊN VĂN BẢN

KÝ HIỆU

NGÀY

NGHỊĐỊNH

1

Nghị định 12/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới

12/2018/NĐ-CP

BH: 23/01/2018

HL: 10/03/2018

2

Nghị định 17/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

17/2018/NĐ-CP

BH: 02/02/2018

HL: 25/03/2018

QUYẾT ĐỊNH

1

Quyết định 01/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ Quyết định 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu

01/2018/QĐ-TTg

BH: 16/01/2018

HL: 01/03/2018

2

Quyết định 03/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

03/2018/QĐ-TTg

BH: 23/01/2018

HL: 09/03/2018

3

Quyết định 04/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định phương pháp xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả, phương thức hoàn trả; quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản do Nhà nước đã đầu tư

04/2018/QĐ-TTg

BH: 23/01/2018

HL: 10/03/2018

4

Quyết định 06/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

06/2018/QĐ-TTg

BH: 23/01/2018

HL: 12/03/2018

5

Quyết định 05/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia

05/2018/QĐ-TTg

BH: 23/01/2018

HL: 15/03/2018

6

Quyết định 02/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý đất đai trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

02/2018/QĐ-TTg

BH: 17/01/2018

HL: 18/03/2018

THÔNG TƯ

1

Thông tư 20/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Đường ống dẫn hơi nước và nước nóng

20/2017/TT-BLĐTBXH

BH: 26/07/2017

HL: 01/03/2018

2

Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

04/2017/TT-BKHĐT

BH: 15/11/2017

HL: 01/03/2018

3

Thông tư 06/2017/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

06/2017/TT-BKHĐT

BH: 05/12/2017

HL: 01/03/2018

4

Thông tư 134/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán

134/2017/TT-BTC

BH: 19/12/2017

HL: 01/03/2018

5

Thông tư 48/2017/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

48/2017/TT-BYT

BH: 28/12/2017

HL: 01/03/2018

6

Thông tư 51/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm tàu biển

51/2017/TT-BGTVT

BH: 29/12/2017

HL: 01/03/2018

7

Thông tư 52/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về bảo trì công trình hàng hải

52/2017/TT-BGTVT

BH: 29/12/2017

HL: 01/03/2018

8

Thông tư 50/2017/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh

50/2017/TT-BYT

BH: 29/12/2017

HL: 01/03/2018

9

Thông tư 47/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định hạn mức khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động mặt đất

47/2017/TT-BTTTT

BH: 29/12/2017

HL: 01/03/2018

10

Thông tư 09/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2012/TT-BNV ngày 31/08/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố

09/2017/TT-BNV

BH: 29/12/2017

HL: 01/03/2018

11

Thông tư 77/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

77/2017/TT-BTNMT

BH: 29/12/2017

HL: 01/03/2018

12

Thông tư 56/2017/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế

56/2017/TT-BYT

BH: 29/12/2017

HL: 01/03/2018

13

Thông tư 76/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ

76/2017/TT-BTNMT

BH: 29/12/2017

HL: 01/03/2018

14

Thông tư 55/2017/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về tỷ lệ hao hụt thuốc và việc thanh toán chi phí hao hụt thuốc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

55/2017/TT-BYT

BH: 29/12/2017

HL: 01/03/2018

15

Thông tư 42/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản

42/2017/TT-BTTTT

BH: 29/12/2017

HL: 01/03/2018

16

Thông tư 10/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

10/2017/TT-BNV

BH: 29/12/2017

HL: 01/03/2018

17

Thông tư 52/2017/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú

52/2017/TT-BYT

BH: 29/12/2017

HL: 01/03/2018

18

Thông tư 01/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh

01/2018/TT-BGTVT

BH: 03/01/2018

HL: 01/03/2018

19

Thông tư 01/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/09/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

01/2018/TT-BNV

BH: 08/01/2018

HL: 01/03/2018

20

Thông tư 03/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định 116/2017/NĐ-CP

03/2018/TT-BGTVT

BH: 10/01/2018

HL: 01/03/2018

21

Thông tư 03/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 273/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông

03/2018/TT-BTC

BH: 12/01/2018

HL: 01/03/2018

22

Thông tư 01/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam

01/2018/TT-BNNPTNT

BH: 16/01/2018

HL: 03/03/2018

23

Thông tư 04/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng

04/2018/TT-BTC

BH: 17/01/2018

HL: 05/03/2018

24

Thông tư 06/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 30/2017/TT-BTC ngày 18/04/2017 của Bộ Tài chính quy định tạm ứng ngân quỹ Nhà nước cho ngân sách Nhà nước

06/2018/TT-BTC

BH: 24/01/2018

HL: 10/03/2018

26

Thông tư 08/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động hóa chất

08/2018/TT-BTC

BH: 25/01/2018

HL: 12/03/2018

27

Thông tư 01/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông), trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học

01/2018/TT-BGDĐT

BH: 26/01/2018

HL: 14/03/2018

28

Thông tư 73/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường

73/2017/TT-BTNMT

BH: 29/12/2017

HL: 15/03/2018

29

Thông tư 09/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 284/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản

09/2018/TT-BTC

BH: 25/01/2018

HL: 15/03/2018

30

Thông tư 05/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thí điểm về khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy và trao đổi dữ liệu điện tử thu nộp lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy

05/2018/TT-BTC

BH: 22/01/2018

HL: 16/03/2018

31

Thông tư 10/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 76/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất

10/2018/TT-BTC

BH: 30/01/2018

HL: 20/03/2018

32

Thông tư 11/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 77/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

11/2018/TT-BTC

BH: 30/01/2018

HL: 20/03/2018

33

Thông tư 01/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành

01/2018/TT-BTP

BH: 02/02/2018

HL: 20/03/2018

34

Thông tư 01/2018/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ngành Thi hành án Quân đội

01/2018/TT-BQP

BH: 05/01/2018

HL: 25/03/2018

35

Thông tư 01/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hệ thống trạm quan trắc sóng và dòng chảy bề mặt biển bằng radar

01/2018/TT-BTNMT

BH: 07/02/2018

HL: 26/03/2018

36

Thông tư 26/2017/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2016/TT-NHNN ngày 30/06/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng

26/2017/TT-NHNN

BH: 29/12/2017

HL: 30/03/2018

Theo Cổng TTĐT Tỉnh - ThuaThienHue.gov.vn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 2.876.650
Truy câp hiện tại 819
Chung nhan Tin Nhiem Mang