Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Triển khai thực hiện Nghị quyết 795/NQ-UBTVQH14 ngày 22/10/2019 của UBTV Quốc Hội về công tác giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Ngày cập nhật 02/12/2019

Thực hiện Nghị quyết 795/NQ-UBTVQH14 ngày 22/10/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về việc “Tiếp tục  hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi”; ngày 28/11/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 9113 /UBND-XH, yêu cầu:

1. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc và các sở, ngành liên quan căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, các bộ, ngành trung ương về Đề án “Tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc, miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2030” và tình hình thực tế để kịp thời tham mưu UBND tỉnh các chính sách cho giai đoạn mới.

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã có đồng bào dân tộc thiểu số:

- Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đang còn hiệu lực thi hành, bao gồm: Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 14/12/2016 của UBND tỉnh); chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2017-2020 (Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ) và các chính sách khác còn hiệu lực.

- Tập trung chỉ đạo, giải quyết những khó khăn trong đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi hiện nay, như: tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt để đồng bào ổn định cuộc sống.

- Tập trung chỉ đạo các địa phương thực hiện các giải pháp hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế ổn định cho đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; hỗ trợ trồng rừng, bảo vệ rừng; hỗ trợ phát triển sản xuất, xác định cơ cấu cây trồng, vật nuôi chủ lực để sản xuất hàng hóa tập trung, tạo ra các sản phẩm có giá trị cao; kết nối tiêu thụ sản phẩm giữa vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi với thị trường trong và ngoài nước. Đồng thời, chú trọng xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần cho đồng bào: sưu tầm, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc; chăm lo giáo dục, y tế, đào tạo nghề, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, giải quyết việc làm, nâng cao năng xuất lao động.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, lãnh đạo các cấp, các ngành và đồng bào dân tộc thiểu số về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Đổi mới hơn nữa nội dung thông tin, tuyên truyền, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, để đồng bào hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và tin tưởng thực hiện các chính sách giảm nghèo; nhân rộng các điển hình tiên tiến, đồng thời khơi dậy truyền thống đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên thoát nghèo./.

(Theo www.thuathienhue.gov.vn)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Video clip khác
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 2.759.923
Truy câp hiện tại 184