Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC các cơ quan, địa phương năm 2022
Ngày cập nhật 18/11/2022

Triển khai thực hiện Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố; Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 2615/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 của UBND tỉnh hướng dẫn các cơ quan, địa phương tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022, cụ thể như sau:

 

Triển khai thực hiện Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố; Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 2615/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 của UBND tỉnh hướng dẫn các cơ quan, địa phương tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022, cụ thể như sau:

1. Về nội dung, tiêu chí đánh giá:

Nội dung đánh giá tại Quyết định số 2458/QĐ-UBND ngày 11/10/2022 của UBND tỉnh về ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính (CCHC) của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2022.

2. Về tự đánh giá, chấm điểm và xây dựng báo cáo:

- Việc tự đánh giá, chấm điểm của các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện dựa trên hướng dẫn tại các phụ lục kèm theo công văn này:

+ Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh thực hiện tự đánh giá, chấm điểm theo hướng dẫn tại Phụ lục 1;

+ UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tự đánh giá, chấm điểm theo hướng dẫn tại Phụ lục số 2;

- Báo cáo tự đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số CCHC phải được Lãnh đạo các cơ quan, địa phương phê duyệt và gửi về Sở Nội vụ (qua Trang thông tin điều hành tác nghiệp) và trên Phần mềm đánh giá, xếp loại công tác CCHC, gồm các nội dung sau:

+ Báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm công tác cải cách hành chính năm 2022;

+ Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số CCHC năm 2022 (được trích xuất từ phần mềm sau khi hoàn thành xong quá trình tự đánh giá, chấm điểm).

3. Về nhập dữ liệu báo cáo trên phần mềm đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của tỉnh:

Các cơ quan, địa phương tiến hành nhập dữ liệu báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm, các tài liệu kiểm chứng, nội dung giải trình vào phần mềm quản lý chấm điểm theo các bước sau:

- Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm

Lãnh đạo các cơ quan, địa phương (người được phân công phê duyệt báo cáo) đăng nhập bằng tài khoản SSO của cá nhân vào phần mềm tự đánh giá, chấm điểm công tác CCHC của cơ quan, địa phương tại địa chỉ www.danhgiacchc.thuathienhue.gov.vn.

Tiến hành phân công cho công chức liên quan của cơ quan, địa phương tham gia thực hiện tự đánh giá, chấm điểm đối với các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần trên phần mềm (tài khoản SSO của cá nhân).

- Bước 2: Nhập dữ liệu kết quả

Các công chức được phân công tiến hành nhập dữ liệu kết quả tự đánh giá, chấm điểm và đính kèm file tài liệu kiểm chứng, giải trình kết quả tự đánh giá, chấm điểm tương ứng với từng tiêu chí, tiêu chí thành phần.

Việc giải trình phải được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, rõ ràng đối với từng tiêu chí, tiêu chí thành phần; trong đó, yêu cầu chỉ dẫn rõ các minh chứng chấm điểm tại các tài liệu kiểm chứng đính kèm. Nếu công chức không giải trình đầy đủ thì phần mềm không cho phép thực hiện thao tác “Hoàn thành”.

- Bước 3: Rà soát kết quả

Sau khi các công chức được phân công hoàn tất việc nhập kết quả tự đánh giá, chấm điểm. Lãnh đạo của cơ quan, địa phương phê duyệt báo cáo rà soát lại, bảo đảm tài liệu kiểm chứng và thông tin giải trình đối với từng tiêu chí, tiêu chí thành phần phải đầy đủ, đúng nội dung.

- Bước 4: Gửi kết quả

Sau khi hoàn tất việc tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần. Lãnh đạo của các cơ quan, địa phương được phân công phê duyệt báo cáo tiến hành đính kèm lên phần mềm “Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC năm 2022” được xuất từ phần mềm Quản lý chấm điểm chỉ số CCHC (có chữ ký số) và quá trình tự đánh giá, chấm điểm được kết thúc bằng nút Gửi báo cáo”.

Để có cơ sở phân quyền trên phần mềm, đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố đăng ký Danh sách 01 lãnh đạo của cơ quan, địa phương thực hiện việc phân quyền, phê duyệt báo cáo tự chấm điểm công tác CCHC năm 2022 của cơ quan, địa phương gửi về Sở Nội vụ và qua hộp thư điện tử: ntyhai.snv@thuathienhue.gov.vn trước ngày 09/11/2022 để cập nhật trên hệ thống, theo biểu mẫu dưới đây:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Tài khoản SSO

Số điện thoại sử dụng Zalo

Quyền

1

 

 

 

 

- Phân quyền cập nhật báo cáo;

- Phê duyệt báo cáo.

 

Nếu các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố không báo cáo danh sách theo yêu cầu thì Hội đồng thẩm định không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong quá trình cập nhật, phê duyệt báo cáo tự đánh giá của cơ quan, địa phương.

4. Về nguyên tắc, cách thức đánh giá:

- Việc đánh giá, xếp loại công tác CCHC các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2022 được thực hiện một lần vào cuối năm. Tổng điểm đánh giá chỉ số CCHC của cơ quan, địa phương bằng tổng điểm của từng tiêu chí, tiêu chí thành phần trong năm có phát sinh nhiệm vụ.

- Việc đánh giá, xếp loại công tác CCHC các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2022 do UBND tỉnh quyết định, công bố trên cơ sở kết quả thẩm định, đề xuất của Hội đồng thẩm định.

5. Về tài liệu kiểm chứng

- Các cơ quan, địa phương phải giải trình rõ các nội dung đánh giá tại ô “Nội dung giải trình” trên phần mềm của từng tiêu chí, tiêu chí thành phần và trích số liệu từ các tài liệu kiểm chứng kèm theo (bao gồm: Báo cáo, kế hoạch, thông báo, quyết định, hình ảnh minh chứng…được cơ quan có thẩm quyền ban hành).

- Việc tự đánh giá, chấm điểm của cơ quan, địa phương phải kèm theo các tài liệu kiểm chứng (như: báo cáo, kế hoạch, thông báo, quyết định…) được cơ quan có thẩm quyền ban hành để xác định mức độ tin cậy của việc tự đánh giá, chấm điểm cho từng tiêu chí, tiêu chí thành phần.

- Ngoài các tài liệu kiểm chứng đã được hướng dẫn, liệt kê theo yêu cầu tại Phụ lục hướng dẫn, các cơ quan, địa phương có thể bổ sung các tài liệu kiểm chứng khác (nếu có) đủ độ tin cậy để chứng minh kết quả tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần.

- Các file điện tử của tài liệu kiểm chứng đính kèm trên phần mềm phải là văn bản điện tử có chữ ký số theo quy định (Trường hợp tài liệu bị lỗi chữ ký số thì cho phép sử dụng bản scan của văn bản theo định dạng pdf; kể cả các bảng biểu, phụ lục số liệu kèm theo đều phải lưu bằng định dạng pdf, có đóng dấu treo, dấu giáp lai theo quy định). Các tài liệu được gửi dưới dạng word hoặc excel đều không có giá trị để tính điểm (trừ các bảng, biểu mẫu theo yêu cầu).

- Về nội dung, tài liệu kiểm chứng phải thể hiện rõ các thông tin, số liệu để chấm điểm cho từng tiêu chí, tiêu chí thành phần.

- Về hình thức, tài liệu kiểm chứng phải được số hóa, phân thành từng mục cụ thể, rõ ràng tương ứng với từng tiêu chí chấm điểm; cách thức đặt tên file tài liệu kiểm chứng được mã hóa như sau: Mã tiêu chí/TCTP_số, ký hiệu văn bản_tên trích yếu văn bản.

Ví dụ: tại tiêu chí 2.3 có tài liệu kiểm chứng là Báo cáo số 125/BC-UBND về công tác CCHC quý I/2022 thì tên file tài liệu được đặt thành: 2.3_so 125BC-UBND_BC CCHC quy I.2022; nếu có Phụ lục 1 về số văn bản QPPL kèm theo báo cáo CCHC thì lưu tên file thành: 2.3_so 125BC-UBND_ Phu luc 1 so van ban QPPL… Trường hợp 01 tài liệu kiểm chứng sử dụng cho nhiều tiêu chí/ tiêu chí thành phần khác nhau thì phải copy thành nhiều file và số hóa tên file tương tự như trên theo từng tiêu chí/ tiêu chí thành phần.

* Lưu ý:

+ Không được sử dụng file nén (rar, zip…) khi gửi tài liệu kiểm chứng trên phần mềm. Nếu các địa phương gửi file tài liệu kiểm chứng không đúng yêu cầu thì Hội đồng thẩm định sẽ không chấm điểm và gửi trả lại để thực hiện đánh giá bổ sung (nếu có).

+ Đối với các tài liệu kiểm chứng yêu cầu báo cáo năm nhưng đến thời điểm tự đánh giá chưa đến kỳ báo cáo theo quy định thì sử dụng báo cáo của năm trước liền kề.

6. Thời gian thực hiện tự đánh giá:

Thời gian thực hiện báo cáo tự đánh giá, chấm điểm từ 08h00 ngày 10/11/2022 đến 17 giờ ngày 21/11/2022. Hết thời thời hạn quy định, phần mềm sẽ tự động khóa.

Thời gian thực hiện báo cáo bổ sung (nếu có): Sẽ do Sở Nội vụ thông báo cụ thể sau đến các cơ quan, địa phương qua phần mềm đánh giá, địa chỉ email công vụ của lãnh đạo phê duyệt báo cáo, Zalo và trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ.

Trên đây là hướng dẫn của Hội đồng thẩm định về tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC năm 2022 của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, địa phương phản ánh về Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ (ông Lê Minh Cường, Trưởng phòng, số điện thoại: 0854.602.467 và ông Trần Minh Phương, Phó Trưởng phòng, số điện thoại:  0905.939.281, bà Nguyễn Thị Yến Hải, chuyên viên, số điện thoại: 0949.213.431) để được giải đáp, hướng dẫn cụ thể. Các văn bản hướng dẫn và phụ lục đính kèm được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tại địa chỉ: www.snv.thuathienhue.gov.vn.

Hội đồng thẩm định đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, tổ chức triển khai thực hiện./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
 
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 3.320.867
Truy câp hiện tại 15
Chung nhan Tin Nhiem Mang