Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng
Ngày cập nhật 11/11/2016

Báo cáo do Tổng Bí thư trình bày tại Đại hội XII có tiêu đề:“Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Báo cáo quan trọng này:

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
 
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 3.300.999
Truy câp hiện tại 4
Chung nhan Tin Nhiem Mang