Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Thủ tục hành chính - Một cửa STC
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19  tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính...
Ngày 06/5/2019 UBND tỉnh ban hành quyết định số 1104 /QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được...
 Ngày 23 tháng 04 năm 2019 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1021 /QĐ-UBND Về việc công...
Ngày 25/4/2019 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1035/QĐ-UBND về việc ban hành quy trình nội bộ, quy...
     Ngày 01 tháng 02 năm 2019 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 329/QĐ-UBND về việc...
(Ban hành kèm theo Quyết định số  1515 /QĐ-UBND ngày   01 /7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Quyết...
Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ...
PHỤ LỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH (Ban hành...
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 3.045.737
Truy câp hiện tại 1.216
Chung nhan Tin Nhiem Mang