Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Thủ tục hành chính - Một cửa STC
(Ban hành kèm theo Quyết định số  1515 /QĐ-UBND ngày   01 /7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Quyết...
Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ...
PHỤ LỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH (Ban hành...
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài...
Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính đồng thời đáp ứng các yêu...
Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh (7 danh mục) Danh mục thủ tục hành chính thuộc...
Xem tin theo ngày  
 
 
 
Video clip khác
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 2.265.371
Truy câp hiện tại 22