Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
TTHC 2015 (mới) - Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 24/08/2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và hủy bỏ thuộc

thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 25 tháng 12 năm 2015 theo Quyết định số 3031/QĐ-UBND (Tải file đính kèm)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

          Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc Sở Tư pháp,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Sở Tài chính có trách nhiệm công bố công khai các thủ tục hành chính này tại trụ sở cơ quan và trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị. Triển khai thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1404 ngày 03/8/2010, Quyết định số 1112/QĐ-UBND ngày 14/6/2013 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

-    Như Điều 4;

-    Cục KSTTHC- Bộ Tư pháp;

-    CT và các PCT UBND tỉnh;

-    Các PCVP và các CV: TC, TH;

-    Cổng TTĐT tỉnh;

-    Lưu: VT, KNNV.

 

CHỦ TỊCH

Đã ký – Nguyễn Văn Cao 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 2.876.617
Truy câp hiện tại 820
Chung nhan Tin Nhiem Mang