Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
TTHC 2015 (mới) - Phụ lục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc hạm vi chức năng quản lý Sở Tài chính
Ngày cập nhật 24/08/2016

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số3031/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2015

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

PHẦN I.  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

          1. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

STT

Số hồ sơ TTHC(1)

Tên thủ tục

hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế(2)

Ghi chú

I

Lĩnh vực Quản lý ngân sách

1

 

 

 

 

T-TTH- 187962-TT

Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (dùng cho các đơn vị dự toán)

- Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002,
- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật ngân sách Nhà nước và các văn bản pháp quy hướng dẫn thi hành Luật NSNN,

- Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ Tài chính quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách;

- Quyết định 51/2008/QĐ-BTC ngày 14/7/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ Tài chính quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách

 

2

 

 

 

 

T-TTH- 187966-TT

Thủ tục Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản)

- Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002,

- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật ngân sách Nhà nước và các văn bản pháp quy hướng dẫn thi hành Luật NSNN,

- Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ Tài chính quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách;

- Quyết định 51/2008/QĐ-BTC ngày 14/7/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ Tài chính quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách.

 

II.

Lĩnh vực Quản lý tài chính Đầu tư

1

T-TTH- 187967-TT

Kê khai bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư xây dựng cơ bản khi đã đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thông tư 19/2011/TT-BTC ngày 14/2/2011Qui định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước

- Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của UBND tỉnh Ban hành quy định về thẩm quyền, trách nhiệm trong công tác quyết toán dự án hoàn và xử lý vi phạm chế độ quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Thừa thiên Huế

 

2

T-TTH- 18796-TT

 Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn thành - Dự án nhóm A

 

3

T-TTH- 187978-TT

 Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn thành - Dự án nhóm B

 

4

T-TTH- 187980-TT

 Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án nhóm C - Dự án lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng

 

5

T-TTH- 187983-TT

 Phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án bị hủy bỏ

 

 

III

Lĩnh vực Quản lý Giá và Công sản

1

T-TTH- 187987-TT

 Thu hồi, điều chuyển tài sản các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

- Quyết định số 54/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND tỉnh về Quy định phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

 

 

2

T-TTH- 188283-TT

 Thanh lý tài sản các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

 

3

T-TTH- 188285-TT

 Bán, chuyển nhượng tài sản các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

 

4

T-TTH- 188287-TT

 Kê khai giá theo danh mục do Sở Tài chính tiếp nhận

- Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;

- Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

-Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 6 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

-Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về giá, phí, lệ phí, hoá đơn;

- Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá

- Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 15/7/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh;

- Căn cứ Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 15/7/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh;

 

5

T-TTH- 188290-TT

 Đăng ký giá theo danh mục thuộc phạm vi của Sở Tài chính

 

6

 

 

 

 

 

T-TTH- 188292-TT

 Thẩm định phương án giá - Giá do nhà nước quản lý, định giá; phương án trợ giá, trợ cước

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T-TTH- 188293-TT

Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu

 - Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về việc quy định cho tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (gọi tắt là NĐ 63/2014/NĐ-CP);

- Căn cứ Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân;

- Căn cứ Quyết định số 54/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Căn cứ Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 21/08/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định việc lựa chọn nhà thầu để mua sắm tài sản nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Thay tên TTHC

(Nội dung chi tiết các thủ tục yêu cầu tải file đính kèm để xem thêm thông tin)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 2.876.653
Truy câp hiện tại 817
Chung nhan Tin Nhiem Mang