Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Một cửa 2016 - QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Sở Tài chính
Ngày cập nhật 24/08/2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục 14/14 TTHC thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông của Sở Tài chính, cụ thể là:

- 07 TTHC thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính;

- 07 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;                                                                     

- CT và các PCT UBND tỉnh;                                                      

- Các PCVP và các CV;

- Lưu: VT, KNNV.              

 

        CHỦ TỊCH

           Đã ký – Nguyễn Văn Cao

 

(Nội dung và danh mục trong file đính kèm - đề nghị download để xem chi tiết nội dung)

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 2.876.583
Truy câp hiện tại 815
Chung nhan Tin Nhiem Mang