Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Danh mục các hồ sơ thủ tục hành chính
Ngày cập nhật 20/04/2011

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh (7 danh mục) Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền phê duyệt của Sở Tài chính (12 danh mục)

THẨM ĐỊNH PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ BỒI THƯỜNG CÁC DỰ ÁN THUỘC DIỆN NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT THUỘC THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT CỦA UBND TỈNH

Thời gian thụ lý giải quyết: 20 ngày

Hồ sơ 01 bộ gồm:

Loại văn bản

Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Bản chính

Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (do tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường lập có sự tham gia của đại diện chủ đầu tư);

Bản chính

Báo cáo đánh giá hiệu quả của dự án về mặt xã hội và về kinh tế đối với người dân khu vực dự án, đối với tổ kinh tế và đối với nhà nước.

Bản chính

Văn bản của cấp có thẩm quyền về chủ trương thu hồi đất hoặc văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư;

Bản sao

Giấy phép đầu tư (nếu có);

Bản sao

Các văn bản liên quan đến dự án đầu tư và việc thu hồi đất;

Bản sao

Hồ sơ địa chính khu đất do cơ quan tài nguyên môi trường cung cấp cho Tổ chức Thực hiện bồi thường (kèm theo danh sách các thửa đất bị thu hồi với các nội dung: số liệu tờ bản đồ, số thửa đất, tên người sử dụng, mục đchs sử dụng đất);

Bản sao

Bản điện tử (file) phương án tổng thể.

 

THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ CÁC DỰ ÁN THUỘC DIỆN NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT THUỘC THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT CỦA UBND TỈNH

Thời gian thụ lý giải quyết: 20 ngày

Hồ sơ 01 bộ gồm:

Loại văn bản

Tờ trình đề nghị thẩm định và phê duyệt chi tiết giá trị đền bù hỗ trợ (nếu đồng thời đề nghị thẩm định chi phí hoạt động GPMB thì phải lập dự toán chi phí hoạt động giải phóng mặt bằng kèm theo);

Bản chính

Phương án tổng thể về bồi thươòng, hỗ trợ và tái định cư (do tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường lập có sự tham gia của đại diện chủ đầu tư);

Bản chính

Quyết định thu hồi đất; Quyết định phê duyệt Dự án của cấp có thẩm quyền;

Bản sao

Thông báo kết luận thẩm định điều kiện được đền bù về đất của cấp có thẩm quyền;

Bản chính

Thông báo kết luận thẩm định điều kiện đền bù về tài sản của cấp có thẩm quyền;

Bản chính

Biên bản kiểm kê đền bù về đất, tài sản, cây cối hoa màu, di chuyển mồ mả;

Bản sao

Biên bản áp giá của Hồi đồng bồi thường, hỗ trợ tái và tái định cư;

Bản chính

Biên bản kiểm tra việc kiểm kê về đất đai tài sản đối với các trường hợp khiếu nại về số lượng (nếu có);

Bản chính

Biên bản niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

Bản chính

Bảng tổng hợp ý kiến đống góp về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của các tổ chức, cá nhân và phương án xử lý của Hội đồng bồi thường (kèm theo bản sao y kiến đóng góp của các tổ chức cá nhân đó).

Bản chính

Bản điện tử (file) chi tiết giá trị đền bù;

 

THẨM ĐỊNH CÁC HOẠT ĐỘNG MUA SẮM TÀI SẢN TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

(Thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND Tỉnh)

  THẨM ĐỊNH NHU CẦU MUA SẮM TÀI SẢN

Thời gian thụ lý giải quyết: 10 ngày

Hồ sơ 01 bộ gồm:

Loại văn bản

Văn bản đề nghị của các đơn vị. Nếu lá đơn vị cấp 2 phải có ý kiến của cơ quan chủ quản;

Bản chính

Danh mục tài sản dự kiến mua sắm;

Bản chính

Văn bản về nguồn kinh phí;

Bản sao

THẨM ĐỊNH KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

Thời gian thụ lý giải quyết: 13 ngày

Hồ sơ 01 bộ gồm:

Loại văn bản

Tờ trình xin phê duyệt kế hoạch đấu thầu của đơn vị;

Bản chính

Kế hoạch đấu thầu;

Bản chính

Danh mục tài sản mua sắm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Bản chính

Quyết định phê duyệt dự án, phê duyệt dự toán (đối với tài sản mua sắm theo dự án, đền án được duyệt);

Bản sao

Văn bản thẩm định giá háng hoá, hoặc bản báo giá của ít nhất 5 đơn vị cung cấp hàng hoá khác nhau trên địa bàn để làm căn cứ xác định giá gói thầu;

Bản sao

Các văn bản liên quan đến nguồn vốn mua sắm;

Bản sao

Các tài liệu khác (nếu có);

Bản sao

THẨM ĐỊNH HỒ SƠ MỜI THẦU

Thời gian thụ lý giải quyết: 13 ngày

Hồ sơ 01 bộ gồm:

Loại văn bản

Tờ trình xin phê duyệt Hồ sơ mời thầu của đơn vị;

Bản chính

Hồ sơ mời thầu (02 bản) đóng thành tập;

Bản chính

Quyết định phê duyệt dự án, phê duyệt dự toán (đối với tài sản mua sắm theo dự án, đền án được duyệt);

Bản sao

Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu được duyệt;

Bản sao

Các văn bản liên quan đến nguồn vốn mua sắm;

Bản sao

Các tài liệu khác (nếu có);

Bản sao

THẨM DỊNH KẾT QUẢ ĐẤU THẦU

Thời gian thụ lý giải quyết: 22 ngày

Hồ sơ 01 bộ gồm:

Loại văn bản

Tờ trình để nghị phê duyệt kết quả đấu thầu của đơn vị;

Bản chính

Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của tổ chuyên gia xét thầu hoặc tổ chức tư vấn xét thầu;

Bản chính

Quyết định phê duyệt dự án, phê duyệt dự toán (đối với tài sản mua sắm theo dự án, đền án được duyệt);

Bản sao

Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu;

Bản sao

Quyết định thành lập tổ chuyên gia xét thầu hoặc hợp đồng thêu tổ chức tư vấn xét thầu cùng với bản sao chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ đấu thầu của tổ chuyên gia xét thầu;

Bản sao

Bản sao tờ báo, bản đăng tin thông báo mời thầu. Đối với các gói thầu nhỏ phải có hợp đồng thông báo đầu thầu trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương;

Bản sao

Danh sách các nhà thầu đăng ký mua hồ sơ mời thầu (kèm theo bản sao biên lai thu phí);

Bản sao

Biên bản đóng thầu, biên bản mở thầu và biên bản xét thầu.

Bản chính

Hồ sơ mời thầu và các văn bản làm rõ, sửa đổi hồ sơ mời thầu;

Bản sao

Hồ sơ mời thầu của các nhà thầu và các văn bản làm rõ hồ sơ dự thầu, sửa đổi, bổ sung (nếu có);

Bản sao

Các tài liệu khác (nếu có);

Bản sao

     

 

 

 

XỬ LÝ TÀI SẢN CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH,

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP,

TRƯỜNG HỢP THUỘC THẨM QUYỀN

CỦA UBND TỈNH

(Không áp dụng đối với việc bán tài sản

kèm theo chuyển nhượng quyền sử dụng đất)

 

 

THU HỒI, ĐIỀU CHUYỂN TÀI SẢN

 

 

Thời gian thụ lý giải quyết: 10 ngày

 

 

Hồ sơ 01 bộ gồm:

Loại văn bản

 

 

Công văn đề nghị điều chuyển tài sản của đơn vị có tài sản. Nếu là đơn vị cấp 2 phải có ý kiến của cơ quan chủ quản, hoặc văn bản đề nghị điều chuyển tài sản của cơ quan thanh tra, kiểm tra theo ý kiến của cấp có thẩm quyền;

Bản chính

 

 

Đối với tài sản các dự án kết thúc phải có các văn bản của cấp có thẩm quyền về việc kết thúc dự án;

Bản sao

 

 

Bảng tổng hợp danh mục tài sản điều chuyển, biên bản đánh giá lại giá trị tài sản, các hồ sơ tài liệu có liên quan đến tài sản điều chuyển;

Bản chính

 

 

Công văn đề nghị tiếp nhận tài sản của đơn vị nhận tài sản;

Bản chính

 

 

THANH LÝ, BÁN CHUYỂN NHƯỢNG TÀI SẢN

 

Thời gian thụ lý giải quyết: 10 ngày

 

Hồ sơ 01 bộ gồm:

Loại văn bản

 

Công văn đề nghị thanh lý tài sản của đơn vị có tài sản;

Bản chính

 

Bảng tổng hợp danh mục tài sản thanh lý, biên bản đánh giá lại giá trị tài sản, các hồ sơ tài liệu có liên quan đến tài sản thanh lý;

Bản chính

 

Đối với trụ sở làm việc thanh lý do hư hỏng, không còn sử dụng nguy hiểm đến tính mạng phải có văn bản thẩm định của cơ quan chuyên môn quản lý chất lượng công trình. Đối với máy móc thiết bị ký thuật có giá trị lớn phải có văn bản thẩm định của cơ quan chuyên môn quản lý kỹ thuật chuyên ngành đánh giá hư hỏng không còn sử dụng được hoặc sử dụng không có hiệu quả;

Bản sao

 

Công văn xác nhận và ý kiến thẩm định của cơ quan quản lý cấp trên thực tiếp về tài sản của đơn vin thanh lý.

Bản chính

THẨM ĐỊNH PHƯƠNG ÁN GIÁ

GIÁ DO NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ, ĐỊNH GIÁ

THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND TỈNH,

PHƯƠNG ÁN TRỢ GIÁ, TRỢ CƯỚC, …

Thời gian thụ lý giải quyết: 12 ngày

Hồ sơ 01 bộ gồm:

Loại văn bản

Văn bản đề nghị xác định giá hàng hoá, tài sản của đơn vị;

Bản chính

Ý kiến chỉ đạocủa UBND tỉnh (nếu có) hoặc văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền về việc điều chỉnh giá (nếu có);

Bản sao

Danh mục hàng hoá, tài sản đề nghị định giá có đầy đủ các thông số kỹ thuật, nhãn mác, chủng loại và các thông tin liên quan khác;

Bản chính

Phương án giá đề nghị của đơn vị (phương án chi tiết);

Bản chính

Đối với hàng hoá do đơn vị sản xuất phải có cản bảng tổng hopự chi phí sản xuất năm trước liền kề và các văn bản qui định về định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi phí liên quan;

Bản chính

Đối với hàng hoá do đơn vị mua ngoài phải có hoá đơn chứng từ về việc mua sắm và chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh mặt hàng cần định giá;

Bản sao

Các văn bản có liên quan khác;

Bản sao

GIÁ GIAO ĐẤT CHO CÁC HỘ GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH,

HỘ GIA ĐÌNH GIẢI TỎA ĐƯỢC BỐ TRÍ TÁI ĐỊNH CƯ;

GIÁ TỐI THIỂU ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

HOẶC ĐẤU THẦU CÁC DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT

Thời gian thụ lý giải quyết: 14 ngày

Hồ sơ 01 bộ gồm:

Loại văn bản

Văn bản đề nghị xác định giá đất;

Bản chính

Văn bản của cấp có thẩm quyền về chủ trương giao đất;

Bản sao

Bản vẽ hiện trạng vị trí khu đất;

Bản chính

Quyết định phê duyệt qui hoạch chi tiết;

Bản sao

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư;

Bản sao

Quyết định phê duyệt giá trị bồi thường (đối với giao đất TĐC);

Bản sao

Biên bản bàn giao quỹ đất (đối với đất bán đấu giá);

Bản chính

Các văn bản có liên quan khác.

Bản sao

         

 

XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ CHO THUÊ ĐẤT

ĐỐI VỚI KHU CN-TTCN, CỤM LÀNG NGHỀ

Thời gian thụ lý giải quyết: 10 ngày

Hồ sơ 01 bộ gồm:

Loại văn bản

Công văn đề nghị xác định đơn giá cho thuê đất;

Bản chính

Bản vẽ khu đất kèm theo QĐ phê duỵệt qui hoạch chi tiết (nếu có);

Bản sao

Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ( nếu có);

Bản sao

Phương án của BQL hoặc UBND huyện, thành phố  (nếu có);

Bản sao

Các văn bản có liên quan khác.

Bản sao

 

PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH

 

DỰ ÁN NHÓM A

 

Thời gian thụ lý giải quyết: 06 tháng

 

Hồ sơ 01 bộ gồm:

Loại văn bản

 

Tờ trình đề nghị quyết toán của chủ đầu tư;

Bản chính

 

Văn bản ủy quyền quyết toán (nếu có);

Bản chính

 

Báo cáo quyết toán vốn đầu tư;

Bản chính

 

Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư của dự án hoàn thành;

Bản chính

 

Hồ sơ trình duyệt quyết toán theo quy định tại TT 33/2007/TT-BTC;

Bản chính

 

DỰ ÁN NHÓM B

 

Thời gian thụ lý giải quyết: 04 tháng

 

Hồ sơ 01 bộ gồm:

Loại văn bản

 

Tờ trình đề nghị quyết toán của chủ đầu tư;

Bản chính

 

Văn bản ủy quyền quyết toán (nếu có  )- Bản chính;

Bản chính

 

Báo cáo quyết toán vốn đầu tư;

Bản chính

 

Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư của dự án hoàn thành;

Bản chính

 

Hồ sơ trình duyệt quyết toán theo quy định tại TT 33/2007/TT-BTC;

Bản chính

BỔ SUNG KINH PHÍ NGOÀI DỰ TOÁN 

 ( Dưới 15 triệu đồng)

Thời gian thụ lý giải quyết: 06 ngày

Hồ sơ 01 bộ gồm:

Loại văn bản

Công văn đề nghị bổ sung ngân sách của các cơ quan, đơn vị; 

Bản chính

Các hồ sơ, chứng từ kèm theo liên quan đến nội dung bổ sung;

Bản sao

THÔNG BÁO DỰ TOÁN, CẤP PHÁT KINH PHÍ

THÔNG BÁO DỰ TOÁN

Thời gian thụ lý giải quyết: 04 ngày

CẤP PHÁT BẰNG LỆNH CHI TIỀN

Thời gian thụ lý giải quyết: 05 ngày

Hồ sơ 01 bộ gồm:

Loại văn bản

Quyết định giao dự toán NSNN hàng năm của UBND tỉnh cho đơn vị dự toán cấp I (đối với dự toán hàng năm);

Bản sao

Quyết định phân bổ dự toán NSNN cho các đơn vị dự toán cấp II, III của đơn vị dự toán cấp I;

Bản sao 

Quyết định bổ sung dự toán NSNN hàng năm của UBND tỉnh ( dự toán cấp I );

Bản chính

Dự toán chi được phân bổ theo mục lục NSNN (03 bản) đối với đơn vị toán cấp I;

Bản chính

Thông báo dự toán; thông tri duỵệt y dự toán, lệnh chi tiền.

Bản chính 

       

 

 

 

THẨM TRA, CẤP PHÁT KINH PHÍ

TỪ NGUỒN THU XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH

Thời gian thụ lý giải quyết: 10 ngày

Hồ sơ 01 bộ gồm:

Loại văn bản

Công văn đề nghị của đơn vị và cáchồ sơ chứng từ liên quan;

Bản chính

Bảng kê nộp tièn vào tài khoản tạm thu, tạm giữ;

Bản chính

Bảng kê số thu, chi phí đề nghị thanh toán;

Bản chính

 

HOÀN TRẢ CÁC KHOẢN THU

ĐÃ NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Thời gian thụ lý giải quyết: 05 ngày

Hồ sơ 01 bộ gồm:

Loại văn bản

Quyết định hoàn trả;

Bản chính

Giấy đề nghị hoàn trả số thu đã nộp ngân sách;

Bản chính

Giấy xác nhận của Kho bạc nhà nước;

Bản chính

 

 

 

THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT

CÁC HOẠT ĐỘNG MUA SẮM TÀI SẢN TRONG

CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

(Thẩm quyền phê duyệt của Sở)

THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT NHU CẦU MUA SẮM TÀI SẢN

Thời gian thụ lý giải quyết: 05 ngày

Hồ sơ 01 bộ gồm:

Loại văn bản

 Văn bản đề nghị của đơn vị. Nếu là đơn vị cấp 2 phải có ý kiến của cơ quan chủ quản;

Bản chính

Danh mục tài sản dự kiến mua sắm;

Bản chính

Văn bản về nguồn kinh phí;

Bản sao

THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

Thời gian thụ lý giải quyết: 10 ngày

Hồ sơ 01 bộ gồm:

Loại văn bản

Tờ trình xin phê duyệt kế hoạch đấu thầu của đơn vị;

Bản chính

Kế hoạch đấu thầu;

Bản chính

Danh mục tài sản mua sắm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Bản sao

Quyết định phê duyệt dự án, phê duyệt dự toán (đối với tài sản mua sắm theo dự án, đề án được duyệt);

Bản sao

Văn bản thẩm định giá hàng hóa, hoặc bản báo giá của ít nhất 5 đơn vị cung cấp hàng hóa khác nhau trên địa bàn để làm căn cứ xác định giá gói thầu;

Bản sao

Các văn bản liên quan đến nguồn vốn mua sắm;

Bản sao

Các tài liệu khác (nếu có);

Bản sao

THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT HỒ SƠ MỜi THẦU

Thời gian thụ lý giải quyết: 10 ngày

Hồ sơ 01 bộ gồm:

Loại văn bản

Tờ trình xin phê duyệt Hồ sơ mời thầu của đơn vị;

Bản chính

Hồ sơ mời thầu (02 bản) đóng thành tập;

Bản chính

Quyết định phê duyệt dự án, phê duyệt dự toán (đối với tài sản mua sắm theo dự án, đề án được duyệt);

Bản sao

Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu được duyệt;

Bản sao

Các văn bản liên quan đến nguồn vốn mua sắm;

Bản sao

Các tài liệu khác (nếu có);

Bản sao

THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ ĐẤU THẦU

Thời gian thụ lý giải quyết: 20 ngày

Hồ sơ 01 bộ gồm:

Loại văn bản

Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả đấu thầu của đơn vị;

Bản chính

Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của tổ chuyên gia xét thầu hoặc tổ chức tư vấn xét thầu;

Bản chính

Quyết định phê duyệt dự án, phê duyệt dự toán (đối với tài sản mua sắm theo dự án, đề án được duyệt);

Bản sao

Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu;

Bản sao

Quyết định thành lập tổ chuyên gia xét thầu hoặc hợp đồng thuê tổ chức tư vấn xét thầu cùng với bản sao chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ đấu thầu của tổ chuyên gia xét thầu;

Bản sao

Bản sao tờ báo, bản đăng tin thông báo mời thầu. .Đối với các gói thầu nhỏ phải có hợp đồng thông báođấu thầu trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương;

Bản sao

Danh sách các nhà thầu đăng ký mua hồ sơ mời thầu (kèm theo bản sao biên lai thu phí);

Bản sao

Biên bản đóng thầu, biên bản mở thầu và biên bản xét thầu;

Bản chính

Hồ sơ mời thầu và các văn bản làm rõ, sửa đổi hồ sơ mời thầu;

Bản sao

Hồ sơ dự thầu của các nhà thầu và các văn bản làm rõ hồ sơ dự thầu, sửa đổi, bổ sung (nếu có);

Bản sao

Các tài liệu khác (nếu có);

Bản sao

XỬ LÝ TÀI SẢN TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH,

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, TRƯỜNG HỌC

THUỘC THẨM QUYỀN SỞ TÀI CHÍNH

(Không áp dụng đối với việc bán tài sản

kèm theo chuyển nhượng quyền sử dụng đất)

THU HỒI, ĐIỀU CHUYỂN TÀI SẢN

Thời gian thụ lý giải quyết: 05 ngày

Hồ sơ 01 bộ gồm:

Loại văn bản

Công văn đề nghị điều chuyển tài sản của đơn vị có tài sản Nếu là đơn vị cấp 2 phải có ý kiến của cơ quan chủ quản, hoặc văn bản đề nghị điều chuyển tài sản của cơ quan thanh tra, kiểm tra kèm theo ý kiến của cấp có thẩm quyền;

Bản chính

Đối với tài sản các dự án kết thúc phải có các văn bản của cấp có thẩm quyền về việc kết thúc dự án;

Bản sao

Bảng tổng hợp danh mục tài sản điều chuyển, biên bản đánh giá lại giá trị tài sản, các hồ sơ tài liệu có liên quan đến tài sản điều chuyển, như: giấy cấp đất, bản vẽ khuôn viên nhà đất, giấy chứng nhận quyền quản lý sử dụng tài sản;

Bản chính

 Công văn đề nghị tiếp nhận tài sản của đơn vị nhận tài sản;

Bản chính

THANH LÝ, BÁN, CHUYỂN NHƯỢNG TÀI SẢN

Thời gian thụ lý giải quyết: 05 ngày

Hồ sơ 01 bộ gồm:

Loại văn bản

Công văn đề nghị thanh lý tài sản của đơn vị có tài sản;

Bản chính

Bảng tổng hợp danh mục tài sản thanh lý, biên bản đánh giá lại giá trị tài sản, các hồ sơ tài liệu có liên quan đến tài sản thanh lý, như:  bản vẽ khuôn viên nhà đất trước và sau thanh lý để đầu tư hoặc cải tạo, quyết định phê duyệt đầu tư, giấy chứng nhận quyền quản lý sử dụng tài sản;

Bản chính

Đối với trụ sở làm việc thanh lý do hư hỏng, không còn sử dụng nguy hiểm đến tính mạng phải có văn bản thẩm định của cơ quan chuyên môn quản lý chất lượng công trình. Đối với máy móc thiết bị kỹ thuật có giá trị lớn phải có văn bản thẩm định của cơ quan chuyên môn quản lý kỹ thuật chuyên ngành đánh giá là hư hỏng không còn sử dụng được hoặc sử dụng không có hiệu quả;

Bản sao

Công văn xác nhận và ý kiến thẩm định của cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp về tài sản của đơn vị xin thanh lý.

Bản chính

XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ CHO THUÊ ĐẤT

Thời gian thụ lý giải quyết: 05 ngày

Hồ sơ 01 bộ gồm:

Loại văn bản

Phiếu chuyển thông tin địa chính của Sở Tài nguyên và Môi trường;

Bản chính

Quyết định cho thuê đất;

Bản sao

Bản vẽ hiện trạng vị trí khu đất;

Bản sao

Các văn bản có liên quan khác.

Bản sao

       

 

 

XỬ LÝ TÀI SẢN TỊCH THU

Thời gian thụ lý giải quyết: 30 ngày

Hồ sơ 01 bộ gồm:

Loại văn bản

Văn bản đề nghị chuyển giao TSTT SQNN của cơ quan giữ tài sản;

Bản chính

Bảng kê danh mục TSTT SQNN;

Bản chính

Quyết định tịch thu sung quỹ nhà nước của cơ quan có thẩm quyền theo qui định của Pháp luật;

Bản chính

Biên bản định giá tài sản trước khi ra Quyết định tịch thu.

Bản chính

 

QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN HOÀN THÀNH

 

DỰ ÁN (HẠNG MỤC) ĐẦU TƯ HOÀN THÀNH

 

ĐỐI VỚI DỰ ÁN NHÓM C

 

Thời gian thụ lý giải quyết: 04 tháng

 

ĐỐI VỚI DỰ ÁN LẬP BÁO CÁO KINH TẾ

KỸ THUẬT XÂY DỰNG

 

Thời gian thụ lý giải quyết: 03 tháng