Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Một cửa 2016 - DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND TỈNH, CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Ngày cập nhật 24/08/2016

(Ban hành kèm theo Quyết định số  1515 /QĐ-UBND ngày   01 /7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ DANH MỤC HỒ SƠ

Thời gian thụ lý (ngày)

Thời gian giải quyết tại UBND tỉnh (ngày)

Tiếp nhận và giao trả

Chuyên viên

LĐVP

LĐUB

01

Thủ tục Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn thành - Dự án nhóm A

30

 

2

2

20

6

 

Tờ trình thẩm định và trình duyệt của Sở Tài chính

 

 

 

 

 

 

Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (Bản chính)

 

 

 

 

 

 

Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo mẫu quy định tại mục II, phần II của Thông tư số 33/2007/TT-BTC (Bản chính)

 

 

 

 

 

 

Các văn bản pháp lý có liên quan theo mẫu số 02/QTDA quy định tại Thông tư số 33/2007/TT-BTC (Bản chính)

 

 

 

 

 

 

Các hợp đồng kinh tế, biên bản thanh lý hợp đồng (nếu có) giữa chủ đầu tư với các nhà thầu thực hiện dự án (Bản chính hoặc bản sao)

 

 

 

 

 

 

Các biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng công trình, nghiệm thu lắp đặt thiết bị; Biên bản nghiệm thu hoàn thành dự án, công trình hoặc hạng mục công trình để đưa vào sử dụng (Bản chính hoặc bản sao)

 

 

 

 

 

 

Toàn bộ các bản quyết toán khối lượng A-B (Bản chính)

 

 

 

 

 

 

  Báo cáo kết quả kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành (nếu có, bản chính); kèm văn bản của chủ đầu tư về kết quả kiểm toán: nội dung thống nhất, nội dung không thống nhất, kiến nghị (Bản chính)

 

 

 

 

 

 

Kết luận thanh tra, Biên bản kiểm tra, Báo cáo kiểm toán của các cơ quan: Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước (nếu có); kèm theo báo cáo tình hình chấp hành các báo cáo trên của chủ đầu tư (Bản sao)

 

 

 

 

 

 

Dự thảo Quyết định có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện tử

 

 

 

 

 

 

Phiếu tiếp nhận – hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt

 

 

 

 

 

02

Thủ tục Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn thành - Dự án nhóm B

20

 

1

1

14

2

 

Tờ trình thẩm định và trình duyệt của Sở Tài chính

 

 

 

 

 

 

Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (Bản chính)

 

 

 

 

 

 

Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo mẫu quy định tại mục II, phần II của Thông tư số 33/2007/TT-BTC (Bản chính)

 

 

 

 

 

 

Các văn bản pháp lý có liên quan theo mẫu số 02/QTDA quy định tại Thông tư số 33/2007/TT-BTC (Bản chính hoặc bản sao)

 

 

 

 

 

 

Các hợp đồng kinh tế, biên bản thanh lý hợp đồng (nếu có) giữa chủ đầu tư với các nhà thầu thực hiện dự án (Bản chính hoặc bản sao)

 

 

 

 

 

 

Các biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng công trình, nghiệm thu lắp đặt thiết bị; Biên bản nghiệm thu hoàn thành dự án, công trình hoặc hạng mục công trình để đưa vào sử dụng (Bản chính hoặc bản sao)

 

 

 

 

 

 

Toàn bộ các bản quyết toán khối lượng A-B (Bản chính)

 

 

 

 

 

 

Báo cáo kết quả kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành (nếu có, bản chính); kèm văn bản của chủ đầu tư về kết quả kiểm toán: nội dung thống nhất, nội dung không thống nhất, kiến nghị (Bản chính)

 

 

 

 

 

 

Kết luận thanh tra, Biên bản kiểm tra, Báo cáo kiểm toán của các cơ quan: Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước (nếu có); kèm theo báo cáo tình hình chấp hành các báo cáo trên của chủ đầu tư (Bản sao)

 

 

 

 

 

 

Dự thảo Quyết định có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện tử

 

 

 

 

 

 

Phiếu tiếp nhận – hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt

 

 

 

 

 

03

Thủ tục Thu hồi, điều chuyển tài sản các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

3

 

0,5

1,5

0,5

0,5

 

Tờ trình thẩm định và trình duyệt của Sở Tài chính

 

 

 

 

 

 

Công văn đề nghị điều chuyển tài sản của đơn vị có tài sản. Nếu là đơn vị cấp 2 phải có ý kiến của cơ quan chủ quản, hoặc văn bản đề nghị điều chuyển tài sản của cơ quan thanh tra, kiểm tra theo ý kiến của cấp có thẩm quyền (Bản chính)

 

 

 

 

 

 

Bảng tổng hợp danh mục tài sản điều chuyển, biên bản đánh giá lại giá trị tài sản, các hồ sơ tài liệu có liên quan đến tài sản điều chuyển (Bản sao)

 

 

 

 

 

 

Công văn đề nghị tiếp nhận tài sản của đơn vị nhận tài sản (Bản chính)

 

 

 

 

 

 

Đối với tài sản các dự án kết thúc phải có các văn bản của cấp có thẩm quyền về việc kết thúc dự án (Bản chính)

 

 

 

 

 

 

Dự thảo Quyết định có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện tử

 

 

 

 

 

 

Phiếu tiếp nhận – hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt

 

 

 

 

 

04

Thủ tục thanh lý tài sản các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

3

 

0,5

1,5

0,5

0,5

 

Tờ trình thẩm định và trình duyệt của Sở Tài chính

 

 

 

 

 

 

Công văn đề nghị thanh lý tài sản của đơn vị có tài sản (Bản chính)

 

 

 

 

 

 

Bảng tổng hợp danh mục tài sản thanh lý, biên bản đánh giá lại giá trị tài sản, các hồ sơ tài liệu có liên quan đến tài sản thanh lý; (Bản chính)

 

 

 

 

 

 

Đối với trụ sở làm việc thanh lý do hư hỏng, không còn sử dụng nguy hiểm đến tính mạng phải có văn bản thẩm định của cơ quan chuyên môn quản lý chất lượng công trình. Đối với máy móc thiết bị ký thuật có giá trị lớn phải có văn bản thẩm định của cơ quan chuyên môn quản lý kỹ thuật chuyên ngành đánh giá hư hỏng không còn sử dụng được hoặc sử dụng không có hiệu quả (Bản sao)

 

 

 

 

 

 

Công văn xác nhận và ý kiến thẩm định của cơ quan quản lý cấp trên thực tiếp về tài sản của đơn vị thanh lý (Bản chính)

 

 

 

 

 

 

Dự thảo Quyết đinh có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện tử

 

 

 

 

 

 

Phiếu tiếp nhận – hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt

 

 

 

 

 

05

Thủ tục Bán, chuyển nhượng tài sản các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

3

0,5

1,5

0,5

0,5

 

Tờ trình thẩm định và trình duyệt của Sở Tài chính

 

 

 

 

 

 

Văn bản đề nghị bán, chuyển nhượng tài sản nhà nước (Bản chính)

 

 

 

 

 

 

Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP của Chính phủ và ý kiến của các cơ quan khác mà pháp luật quy định khi bán, chuyển nhượng tài sản nhà nước cần phải có ý kiến của các cơ quan này (Bản chính)

 

 

 

 

 

 

Bảng kê số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại kèm theo các hồ sơ có liên quan đến tài sản đề nghị bán, chuyển nhượng (Bản chính)

 

 

 

 

 

 

Dự thảo Quyết định có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện tử

 

 

 

 

 

 

Phiếu tiếp nhận – hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt

 

 

 

 

 

06

Thủ tục Thẩm định phương án giá - Giá do nhà nước quản lý, định giá; phương án trợ giá, trợ cước

7

0,5

5,5

0,5

0,5

 

Tờ trình thẩm định và trình duyệt của Sở Tài chính

 

 

 

 

 

 

Văn bản đề nghị xác định giá hàng hoá, tài sản của đơn vị (Bản chính)

 

 

 

 

 

 

Ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh (nếu có) hoặc văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền về việc điều chỉnh giá (nếu có) (Bản sao)

 

 

 

 

 

 

Danh mục hàng hoá, tài sản đề nghị định giá có đầy đủ các thông số kỹ thuật, nhãn mác, chủng loại và các thông tin liên quan khác (Bản chính)

 

 

 

 

 

 

Phương án giá đề nghị của đơn vị (phương án chi tiết) (Bản chính)

 

 

 

 

 

 

Đối với hàng hoá do đơn vị sản xuất phải có cản bảng tổng hopự chi phí sản xuất năm trước liền kề và các văn bản quy định về định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi phí liên quan (Bản chính)

 

 

 

 

 

 

Đối với hàng hoá do đơn vị mua ngoài phải có hoá đơn chứng từ về việc mua sắm và chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh mặt hàng cần định giá (Bản sao)

 

 

 

 

 

 

Các văn bản có liên quan khác (Bản sao)

 

 

 

 

 

 

Dự thảo Quyết định có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện tử

 

 

 

 

 

 

Phiếu tiếp nhận – hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt

 

 

 

 

 

07

Thủ tục Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu

5

0,5

3,5

0,5

0,5

 

Tờ trình thẩm định và trình duyệt của Sở Tài chính

 

 

 

 

 

 

Tờ trình xin phê duyệt kế hoạch đấu thầu của đơn vị (Bản chính)

 

 

 

 

 

 

Kế hoạch đấu thầu (Bản chính)

 

 

 

 

 

 

Danh mục tài sản mua sắm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (Bản chính)

 

 

 

 

 

 

Quyết định phê duyệt dự án, phê duyệt dự toán(đối với tài sản mua sắm theo dự án, đề án được duyệt) (Bản sao)

 

 

 

 

 

 

Văn bản thẩm định giá hàng hóa, hoạc bản báo giá ít nhất của 5 đơn vị cung cấp hàng hóa khácnh au trên địa bàn để làm căn cứ xác định giá gói thầu (Bản sao)

 

 

 

 

 

 

Các văn bản liên quan đến nguồn vốn mua sắm (Bản sao)

 

 

 

 

 

 

Các tài liệu khác (nếu có) (Bản sao)

 

 

 

 

 

 

Dự thảo Quyết định có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện tử

 

 

 

 

 

 

Phiếu tiếp nhận – hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 2.876.629
Truy câp hiện tại 819
Chung nhan Tin Nhiem Mang